Viện Tiêu Chuẩn Đức

alt

Trụ sở chính của Viện Tiêu Chuẩn Đức tại Berlin

Deutsches Institut für Normung chính là Viện Tiêu Chuẩn Đức (DIN) – một tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn của Đức, đồng thời là thành viên của tổ chức ISO. DIN là Hiệp Hội Người Đức Đã Đăng Ký có trụ sở chính tại Berlin. Hiện nay có khoảng 3000 tiêu chuẩn DIN thuộc lĩnh vực công nghệ.

DIN được thành lập năm 1917, đầu  tiên lấy tên là Ủy Ban Tiêu Chuẩn Doanh Nghiệp Đức (NADI), năm 1926 đổi tên thành Ủy Ban Tiêu Chuẩn Đức – hiện nay tổ chức này xử lý các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn của các sản phẩm công nghiệp cũng như nhiều lĩnh vực khác. Năm 1975 đổi tên thành DIN (Viện Tiêu Chuản Đức) và được Chính phủ  Đức công nhận như là một cơ quan tiêu chuẩn quốc gia, đại diện cho quyền lợi của Đức trên đấu trường Châu Âu và Quốc tế.


Chữ viết tắt DIN thường không miêu tả được chính xác như Deutsche Industrienorm (Tiêu Chuẩn Doanh Nghiệp Đức), Nguyên nhân là do nguồn gốc lịch sử của DIN là NADI. NADI đưa ra các tiêu chuẩn của họ là DI – Norm. Ví dụ như năm 1918 tiêu chuẩn đầu tiên được đưa ra là DI-Norm1 (tiêu chuẩn về chốt thon nhọn). Vì vậy nhiều người vẫn thường nhầm tiêu chuẩn DIN với quy ước gọi tên DI – Norm cũ.     
Các Tiêu chuẩn DIN


Cấu trúc của tiêu chuẩn DIN sẽ cung cấp thông tin về nguồn gốc của tiêu chuẩn (ký hiệu # biểu thị số)
•    DIN# được sử dụng cho tiêu chuẩn Đức thể hiện chủ yếu ý nghĩa nội địa hoặc bước đầu tiên được thiết kế tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế. E DIN # là tiêu chuẩn dự thảo và DIN V #  là tiêu chuẩn sơ bộ
•    DIN EN #  được sử dụng cho các tiêu chuẩn của Đức có nguồn gốc từ các tiêu chuẩn Châu Âu
•    DIN ISO # là tiêu chuẩn Đức được cải biến từ Tiêu chuẩn ISO
•    DIN EN ISO # được sử dụng trong trường hợp tiêu chuẩn Đức được công nhận như một tiêu chuẩn Châu Âu.

Kim Ngân dịch