Dự án: Trạm Radar của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng

Dự án: Công ty TNHH Điện - Điện tử 3C cung cấp nhà trạm Shelter tủ điện điều khiển cho trạm Radar của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng.

Thông tin dự án:

      Tên dự án: Cung cấp nhà trạm Shelter và tủ điện điều khiển cho trạm Radar của cảng vụ hàng hải Hải Phòng

      Chủ đầu tư:  Cục hàng hải Việt Nam

      Tổng giá trị dự án: 2 tỷ đồng

      Thời gian khởi công: 25/1/2015

      Thời gian hoàn thành: T4/2015

      Hạng mục : Cung cấp Shelter, tủ điện, tủ điều khiển cho trạm điều hành tại Cảng vụ Hải Phòng.