Free Shipping on orders over 50$

Welcome to 3CE Store!

Thang cáp

Thang cáp - Thang điện - Cable Ladder - Thang cap dien

Thang cáp ( hay còn gọi là thang điện, thang máng cáp hoặc cable ladder) là thang dẫn máng cáp dùng cho việc lắp đặt dây và cáp điện trong các tòa nhà, nhà máy, chung cư, cao ốc...Thang cáp điện, thang cap, cable ladder

Thông tin mở rộng

 

 

Thang cáp sơn tĩnh điện Mở

Tên sản phẩm Mã sản phẩm ĐV SL Giá(VND)
I THANG CÁP -THÉP CT3, SƠN TĨNH ĐIỆN DÀY 1.0MM      
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x35 dày 1.0 3C-TU100x35-S1.0 m   1               47,300
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU100x35-S1.0 Chiếc 1             52,030
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU100x35-S1.0 Chiếc 1             56,760
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU100x35-S1.0 Chiếc 1             56,760
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU100x35-S1.0 Chiếc 1             61,490
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU100x35-S1.0 Chiếc 1             75,680
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 1.0 3C-TU100x50-S1.0 m 1             57,200
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU100x50-S1.0 Chiếc 1             62,920
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU100x50-S1.0 Chiếc 1             68,640
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU100x50-S1.0 Chiếc 1             68,640
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU100x50-S1.0 Chiếc 1             74,360
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU100x50-S1.0 Chiếc 1             91,520
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.0 3C-TU100x75-S1.0 m 1             72,600
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU100x75-S1.0 Chiếc 1             79,860
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU100x75-S1.0 Chiếc 1             87,120
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU100x75-S1.0 Chiếc 1             87,120
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU100x75-S1.0 Chiếc 1             94,380
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU100x75-S1.0 Chiếc 1           116,160
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x10 dày 1.0 3C-TU100x100-S1.0 m 1             88,000
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU100x100-S1.0 Chiếc 1             96,800
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU100x100-S1.0 Chiếc 1           105,600
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU100x100-S1.0 Chiếc 1           105,600
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU100x100-S1.0 Chiếc 1           114,400
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU100x100-S1.0 Chiếc 1           140,800
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x35 dày 1.0 3C-TU150x50-S1.0 m 1             60,500
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU150x50-S1.0 Chiếc 1             66,550
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU150x50-S1.0 Chiếc 1             72,600
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU150x50-S1.0 Chiếc 1             72,600
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU150x50-S1.0 Chiếc 1             78,650
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU150x50-S1.0 Chiếc 1             96,800
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.0 3C-TU150x75-S1.0 m 1             75,900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU150x75-S1.0 Chiếc 1             83,490
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU150x75-S1.0 Chiếc 1             91,080
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU150x75-S1.0 Chiếc 1             91,080
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU150x75-S1.0 Chiếc 1             98,670
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU150x75-S1.0 Chiếc 1           121,440
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 1.0 3C-TU200x50-S1.0 m 1             63,800
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU200x50-S1.0 Chiếc 1             70,180
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU200x50-S1.0 Chiếc 1             76,560
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU200x50-S1.0 Chiếc 1             76,560
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU200x50-S1.0 Chiếc 1             82,940
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU200x50-S1.0 Chiếc 1           102,080
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.0 3C-TU200x75-S1.0 m 1             79,200
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU200x75-S1.0 Chiếc 1             87,120
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU200x75-S1.0 Chiếc 1             95,040
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU200x75-S1.0 Chiếc 1             95,040
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU200x75-S1.0 Chiếc 1           102,960
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU200x75-S1.0 Chiếc 1           126,720
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.0 3C-TU200x100-S1.0 m 1             94,600
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU200x100-S1.0 Chiếc 1           104,060
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU200x100-S1.0 Chiếc 1           113,520
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU200x100-S1.0 Chiếc 1           113,520
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU200x100-S1.0 Chiếc 1           122,980
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU200x100-S1.0 Chiếc 1           151,360
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.0 3C-TU250x50-S1.0 m 1             67,100
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU250x50-S1.0 Chiếc 1             73,810
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU250x50-S1.0 Chiếc 1             80,520
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU250x50-S1.0 Chiếc 1             80,520
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU250x50-S1.0 Chiếc 1             87,230
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU250x50-S1.0 Chiếc 1           107,360
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.0 3C-TU250x75-S1.0 m 1             82,500
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU250x75-S1.0 Chiếc 1             90,750
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU250x75-S1.0 Chiếc 1             99,000
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU250x75-S1.0 Chiếc 1             99,000
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU250x75-S1.0 Chiếc 1           107,250
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU250x75-S1.0 Chiếc 1           132,000
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.0 3C-TU250x100-S1.0 m 1             97,900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU250x100-S1.0 Chiếc 1           107,690
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU250x100-S1.0 Chiếc 1           117,480
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU250x100-S1.0 Chiếc 1           117,480
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU250x100-S1.0 Chiếc 1           127,270
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU250x100-S1.0 Chiếc 1           156,640
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.0 3C-TU300x50-S1.0 m 1             70,400
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU300x50-S1.0 Chiếc 1             77,440
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU300x50S1.0 Chiếc 1             84,480
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU300x50-S1.0 Chiếc 1             84,480
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU300x50-S1.0 Chiếc 1             91,520
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU300x50-S1.0 Chiếc 1           112,640
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.0 3C-TU300x75-S1.0 m 1             85,800
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU300x75-S1.0 Chiếc 1             94,380
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU300x75-S1.0 Chiếc 1           102,960
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU300x75-S1.0 Chiếc 1           102,960
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU300x75-S1.0 Chiếc 1           111,540
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU300x75-S1.0 Chiếc 1           137,280
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.0 3C-TU300x100-S1.0 m 1           101,200
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU300x100-S1.0 Chiếc 1           111,320
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU300x100-S1.0 Chiếc 1           121,440
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU300x100-S1.0 Chiếc 1           121,440
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU300x100-S1.0 Chiếc 1           131,560
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU300x100-S1.0 Chiếc 1           161,920
II THANG CÁP -THÉP CT3, SƠN TĨNH ĐIỆN DÀY 1.2MM      
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x35 dày 1.2 3C-TU100x35-S1.2 m 1             57,200
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU100x35-S1.2 Chiếc 1             62,920
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU100x35-S1.2 Chiếc 1             68,640
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU100x35-S1.2 Chiếc 1             68,640
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU100x35-S1.2 Chiếc 1             74,360
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU100x35-S1.2 Chiếc 1             91,520
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 1.2 3C-TU100x50-S1.2 m 1             68,200
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU100x50-S1.2 Chiếc 1             75,020
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU100x50-S1.2 Chiếc 1             81,840
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU100x50-S1.2 Chiếc 1             81,840
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU100x50-S1.2 Chiếc 1             88,660
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU100x50-S1.2 Chiếc 1           109,120
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.2 3C-TU100x75-S1.2 m 1             86,900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU100x75-S1.2 Chiếc 1             95,590
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU100x75-S1.2 Chiếc 1           104,280
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU100x75-S1.2 Chiếc 1           104,280
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU100x75-S1.2 Chiếc 1           112,970
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU100x75-S1.2 Chiếc 1           139,040
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 1.2 3C-TU100x100-S1.2 m 1           105,600
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU100x100-S1.2 Chiếc 1           116,160
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU100x100-S1.2 Chiếc 1           126,720
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU100x100-S1.2 Chiếc 1           126,720
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU100x100-S1.2 Chiếc 1           137,280
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU100x100-S1.2 Chiếc 1           168,960
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x50 dày 1.2 3C-TU150x50-S1.2 m 1             72,600
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU150x50-S1.2 Chiếc 1             79,860
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU150x50-S1.2 Chiếc 1             87,120
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU150x50-S1.2 Chiếc 1             87,120
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU150x50-S1.2 Chiếc 1             94,380
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU150x50-S1.2 Chiếc 1           116,160
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.2 3C-TU150x75-S1.2 m 1             91,300
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU150x75-S1.2 Chiếc 1           100,430
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU150x75-S1.2 Chiếc 1           109,560
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU150x75-S1.2 Chiếc 1           109,560
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU150x75-S1.2 Chiếc 1           118,690
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU150x75-S1.2 Chiếc 1           146,080
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x100 dày 1.2 3C-TU150x100-S1.2 m 1           110,000
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU150x100-S1.2 Chiếc 1           121,000
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU150x100-S1.2 Chiếc 1           132,000
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU150x100-S1.2 Chiếc 1           132,000
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU150x100-S1.2 Chiếc 1           143,000
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU150x100-S1.2 Chiếc 1           176,000
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 1.2 3C-TU200x50-S1.2 m 1             75,900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU200x50-S1.2 Chiếc 1             83,490
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU200x50-S1.2 Chiếc 1             91,080
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU200x50-S1.2 Chiếc 1             91,080
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU200x50-S1.2 Chiếc 1             98,670
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU200x50-S1.2 Chiếc 1           121,440
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.2 3C-TU200x75-S1.2 m 1             94,600
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU200x75-S1.2 Chiếc 1           104,060
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU200x75-S1.2 Chiếc 1           113,520
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU200x75-S1.2 Chiếc 1           113,520
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU200x75-S1.2 Chiếc 1           122,980
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU200x75-S1.2 Chiếc 1           151,360
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.2 3C-TU200x100-S1.2 m 1           113,300
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU200x100-S1.2 Chiếc 1           124,630
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU200x100-S1.2 Chiếc 1           135,960
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU200x100-S1.2 Chiếc 1           135,960
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU200x100-S1.2 Chiếc 1           147,290
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU200x100-S1.2 Chiếc 1           181,280
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.2 3C-TU250x50-S1.2 m 1             80,300
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU250x50-S1.2 Chiếc 1             88,330
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU250x50-S1.2 Chiếc 1             96,360
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU250x50-S1.2 Chiếc 1             96,360
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU250x50-S1.2 Chiếc 1           104,390
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU250x50-S1.2 Chiếc 1           128,480
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.2 3C-TU250x75-S1.2 m 1             99,000
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU250x75-S1.2 Chiếc 1           108,900
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU250x75-S1.2 Chiếc 1           118,800
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU250x75-S1.2 Chiếc 1           118,800
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU250x75-S1.2 Chiếc 1           128,700
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU250x75-S1.2 Chiếc 1           158,400
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.2 3C-TU250x100-S1.2 m 1           117,700
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU250x100-S1.2 Chiếc 1           129,470
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU250x100-S1.2 Chiếc 1           141,240
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU250x100-S1.2 Chiếc 1           141,240
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU250x100-S1.2 Chiếc 1           153,010
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU250x100-S1.2 Chiếc 1           188,320
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.2 3C-TU300x50-S1.2 m 1             84,700
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU300x50-S1.2 Chiếc 1             93,170
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU300x50-S1.2 Chiếc 1           101,640
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU300x50-S1.2 Chiếc 1           101,640
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU300x50-S1.2 Chiếc 1           110,110
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU300x50-S1.2 Chiếc 1           135,520
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.2 3C-TU300x75-S1.2 m 1           103,400
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU300x75-S1.2 Chiếc 1           113,740
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU300x75-S1.2 Chiếc 1           124,080
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU300x75-S1.2 Chiếc 1           124,080
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU300x75-S1.2 Chiếc 1           134,420
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU300x75-S1.2 Chiếc 1           165,440
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.2 3C-TU300x100-S1.2 m 1           122,100
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU300x100-S1.2 Chiếc 1           134,310
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU300x100-S1.2 Chiếc 1           146,520
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU300x100-S1.2 Chiếc 1           146,520
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU300x100-S1.2 Chiếc 1           158,730
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU300x100-S1.2 Chiếc 1           195,360
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 1.2 3C-TU350x50-S1.2 m 1             89,100
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU350x50-S1.2 Chiếc 1             98,010
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU350x50-S1.2 Chiếc 1           106,920
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU350x50-S1.2 Chiếc 1           106,920
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU350x50-S1.2 Chiếc 1           115,830
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU350x50-S1.2 Chiếc 1           142,560
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 1.2 3C-TU350x75-S1.2 m 1           107,800
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU350x75-S1.2 Chiếc 1           118,580
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU350x75-S1.2 Chiếc 1           129,360
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU350x75-S1.2 Chiếc 1           129,360
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU350x75-S1.2 Chiếc 1           140,140
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU350x75-S1.2 Chiếc 1           172,480
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x100 dày 1.2 3C-TU350x100-S1.2 m 1           126,500
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU350x100-S1.2 Chiếc 1           139,150
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU350x100-S1.2 Chiếc 1           151,800
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU350x100-S1.2 Chiếc 1           151,800
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU350x100-S1.2 Chiếc 1           164,450
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU350x100-S1.2 Chiếc 1           202,400
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x50 dày 1.2 3C-TU400x50-S1.2 m 1             93,500
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU400x50-S1.2 Chiếc 1           102,850
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU400x50-S1.2 Chiếc 1           112,200
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU400x50-S1.2 Chiếc 1           112,200
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU400x50-S1.2 Chiếc 1           121,550
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU400x50-S1.2 Chiếc 1           149,600
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x75 dày 1.2 3C-TU400x75-S1.2 m 1           112,200
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU400x75-S1.2 Chiếc 1           123,420
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU400x75-S1.2 Chiếc 1           134,640
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU400x75-S1.2 Chiếc 1           134,640
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU400x75-S1.2 Chiếc 1           145,860
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU400x75-S1.2 Chiếc 1           179,520
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x100 dày 1.2 3C-TU400x100-S1.2 m 1           130,900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU400x100-S1.2 Chiếc 1           143,990
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU400x100-S1.2 Chiếc 1           157,080
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU400x100-S1.2 Chiếc 1           157,080
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU400x100-S1.2 Chiếc 1           170,170
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU400x100-S1.2 Chiếc 1           209,440
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x50 dày 1.2 3C-TU450x50-S1.2 m 1             96,800
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU450x50-S1.2 Chiếc 1           106,480
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU450x50-S1.2 Chiếc 1           116,160
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU450x50-S1.2 Chiếc 1           116,160
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU450x50-S1.2 Chiếc 1           125,840
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU450x50-S1.2 Chiếc 1           154,880
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x75 dày 1.2 3C-TU450x75-S1.2 m 1           115,500
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU450x75-S1.2 Chiếc 1           127,050
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU450x75-S1.2 Chiếc 1           138,600
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU450x75-S1.2 Chiếc 1           138,600
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU450x75-S1.2 Chiếc 1           150,150
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU450x75-S1.2 Chiếc 1           184,800
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x100 dày 1.2 3C-TU450x100-S1.2 m 1           134,200
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU450x100-S1.2 Chiếc 1           147,620
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU450x100-S1.2 Chiếc 1           161,040
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU450x100-S1.2 Chiếc 1           161,040
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU450x100-S1.2 Chiếc 1           174,460
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU450x100-S1.2 Chiếc 1           214,720
III THANG CÁP -THÉP CT3, SƠN TĨNH ĐIỆN DÀY 1.5MM      
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x35 dày 1.5 3C-TU100x35-S1.5 m 1             69,300
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU100x35-S1.5 Chiếc 1             76,230
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU100x35-S1.5 Chiếc 1             83,160
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU100x35-S1.5 Chiếc 1             83,160
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU100x35-S1.5 Chiếc 1             90,090
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU100x35-S1.5 Chiếc 1           110,880
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 1.5 3C-TU100x50-S1.5 m 1             82,500
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU100x50-S1.5 Chiếc 1             90,750
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU100x50-S1.5 Chiếc 1             99,000
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU100x50-S1.5 Chiếc 1             99,000
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU100x50-S1.5 Chiếc 1           107,250
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU100x50-S1.5 Chiếc 1           132,000
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.5 3C-TU100x75-S1.5 m 1           105,600
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU100x75-S1.5 Chiếc 1           116,160
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU100x75-S1.5 Chiếc 1           126,720
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU100x75-S1.5 Chiếc 1           126,720
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU100x75-S1.5 Chiếc 1           137,280
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU100x75-S1.5 Chiếc 1           168,960
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 1.5 3C-TU100x100-S1.5 m 1           127,600
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU100x100-S1.5 Chiếc 1           140,360
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU100x100-S1.5 Chiếc 1           153,120
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU100x100-S1.5 Chiếc 1           153,120
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU100x100-S1.5 Chiếc 1           165,880
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU100x100-S1.5 Chiếc 1           204,160
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x50 dày 1.5 3C-TU150x50-S1.5 m 1             88,000
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU150x50-S1.5 Chiếc 1             96,800
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU150x50-S1.5 Chiếc 1           105,600
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU150x50-S1.5 Chiếc 1           105,600
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU150x50-S1.5 Chiếc 1           114,400
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU150x50-S1.5 Chiếc 1           140,800
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.5 3C-TU150x75-S1.5 m 1           110,000
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU150x75-S1.5 Chiếc 1           121,000
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU150x75-S1.5 Chiếc 1           132,000
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU150x75-S1.5 Chiếc 1           132,000
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU150x75-S1.5 Chiếc 1           143,000
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU150x75-S1.5 Chiếc 1           176,000
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 150x100 dày 1.5 3C-TU150x100-S1.5 m 1           133,100
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU150x100-S1.5 Chiếc 1           146,410
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU150x100-S1.5 Chiếc 1           159,720
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU150x100-S1.5 Chiếc 1           159,720
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU150x100-S1.5 Chiếc 1           173,030
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU150x100-S1.5 Chiếc 1           212,960
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 1.5 3C-TU200x50-S1.5 m 1             92,400
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU200x50-S1.5 Chiếc 1           101,640
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU200x50-S1.5 Chiếc 1           110,880
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU200x50-S1.5 Chiếc 1           110,880
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU200x50-S1.5 Chiếc 1           120,120
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU200x50-S1.5 Chiếc 1           147,840
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.5 3C-TU200x75-S1.5 m 1           115,500
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU200x75-S1.5 Chiếc 1           127,050
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU200x75-S1.5 Chiếc 1           138,600
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU200x75-S1.5 Chiếc 1           138,600
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU200x75-S1.5 Chiếc 1           150,150
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU200x75-S1.5 Chiếc 1           184,800
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.5 3C-TU200x100-S1.5 m 1           138,600
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU200x100-S1.5 Chiếc 1           152,460
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU200x100-S1.5 Chiếc 1           166,320
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU200x100-S1.5 Chiếc 1           166,320
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU200x100-S1.5 Chiếc 1           180,180
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU200x100-S1.5 Chiếc 1           221,760
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.5 3C-TU250x50-S1.5 m 1             97,900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU250x50-S1.5 Chiếc 1           107,690
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU250x50-S1.5 Chiếc 1           117,480
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU250x50-S1.5 Chiếc 1           117,480
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU250x50-S1.5 Chiếc 1           127,270
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU250x50-S1.5 Chiếc 1           156,640
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.5 3C-TU250x75-S1.5 m 1           121,000
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU250x75-S1.5 Chiếc 1           133,100
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU250x75-S1.5 Chiếc 1           145,200
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU250x75-S1.5 Chiếc 1           145,200
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU250x75-S1.5 Chiếc 1           157,300
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU250x75-S1.5 Chiếc 1           193,600
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.5 3C-TU250x100-S1.5 m 1           143,000
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU250x100-S1.5 Chiếc 1           157,300
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU250x100-S1.5 Chiếc 1           171,600
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU250x100-S1.5 Chiếc 1           171,600
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU250x100-S1.5 Chiếc 1           185,900
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU250x100-S1.5 Chiếc 1           228,800
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.5 3C-TU300x50-S1.5 m 1           103,400
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU300x50-S1.5 Chiếc 1           113,740
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU300x50-S1.5 Chiếc 1           124,080
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU300x50-S1.5 Chiếc 1           124,080
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU300x50-S1.5 Chiếc 1           134,420
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU300x50-S1.5 Chiếc 1           165,440
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.5 3C-TU300x75-S1.5 m 1           125,400
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU300x75-S1.5 Chiếc 1           137,940
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU300x75-S1.5 Chiếc 1           150,480
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU300x75-S1.5 Chiếc 1           150,480
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU300x75-S1.5 Chiếc 1           163,020
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU300x75-S1.5 Chiếc 1           200,640
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.5 3C-TU300x100-S1.5 m 1           148,500
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU300x100-S1.5 Chiếc 1           163,350
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU300x100-S1.5 Chiếc 1           178,200
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU300x100-S1.5 Chiếc 1           178,200
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU300x100-S1.5 Chiếc 1           193,050
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU300x100-S1.5 Chiếc 1           237,600
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 1.5 3C-TU350x50-S1.5 m 1           107,800
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU350x50-S1.5 Chiếc 1           118,580
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU350x50-S1.5 Chiếc 1           129,360
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU350x50-S1.5 Chiếc 1           129,360
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU350x50-S1.5 Chiếc 1           140,140
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU350x50-S1.5 Chiếc 1           172,480
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 1.5 3C-TU350x75-S1.5 m 1           130,900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU350x75-S1.5 Chiếc 1           143,990
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU350x75-S1.5 Chiếc 1           157,080
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU350x75-S1.5 Chiếc 1           157,080
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU350x75-S1.5 Chiếc 1           170,170
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU350x75-S1.5 Chiếc 1           209,440
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x100 dày 1.5 3C-TU350x100-S1.5 m 1           152,900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU350x100-S1.5 Chiếc 1           168,190
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU350x100-S1.5 Chiếc 1           183,480
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU350x100-S1.5 Chiếc 1           183,480
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU350x100-S1.5 Chiếc 1           198,770
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU350x100-S1.5 Chiếc 1           244,640
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x50 dày 1.5 3C-TU400x50-S1.5 m 1           103,000
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU400x50-S1.5 Chiếc 1           113,300
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU400x50-S1.5 Chiếc 1           123,600
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU400x50-S1.5 Chiếc 1           123,600
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU400x50-S1.5 Chiếc 1           133,900
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU400x50-S1.5 Chiếc 1           164,800
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x75 dày 1.5 3C-TU400x75-S1.5 m 1           135,300
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU400x75-S1.5 Chiếc 1           148,830
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU400x75-S1.5 Chiếc 1           162,360
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU400x75-S1.5 Chiếc 1           162,360
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU400x75-S1.5 Chiếc 1           175,890
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU400x75-S1.5 Chiếc 1           216,480
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x100 dày 1.5 3C-TU400x100-S1.5 m 1           158,400
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU400x100-S1.5 Chiếc 1           174,240
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU400x100-S1.5 Chiếc 1           190,080
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU400x100-S1.5 Chiếc 1           190,080
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU400x100-S1.5 Chiếc 1           205,920
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU400x100-S1.5 Chiếc 1           253,440
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x50 dày 1.5 3C-TU450x50-S1.5 m 1           117,700
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU450x50-S1.5 Chiếc 1           129,470
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU450x50-S1.5 Chiếc 1           141,240
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU450x50-S1.5 Chiếc 1           141,240
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU450x50-S1.5 Chiếc 1           153,010
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU450x50-S1.5 Chiếc 1           188,320
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x75 dày 1.5 3C-TU450x75-S1.5 m 1           140,800
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU450x75-S1.5 Chiếc 1           154,880
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU450x75-S1.5 Chiếc 1           168,960
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU450x75-S1.5 Chiếc 1           168,960
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU450x75-S1.5 Chiếc 1           183,040
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU450x75-S1.5 Chiếc 1           225,280
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x100 dày 1.5 3C-TU450x100-S1.5 m 1           163,900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU400x100-S1.5 Chiếc 1           180,290
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU400x100-S1.5 Chiếc 1           196,680
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU400x100-S1.5 Chiếc 1           196,680
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU400x100-S1.5 Chiếc 1           213,070
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU400x100-S1.5 Chiếc 1           262,240
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 500x100 dày 1.5 3C-TU500x100-S1.5 m 1           168,300
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU500x100-S1.5 Chiếc 1           252,450
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU500x100-S1.5 Chiếc 1           201,960
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU500x100-S1.5 Chiếc 1           201,960
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU500x100-S1.5 Chiếc 1           269,280
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU500x100-S1.5 Chiếc 1           336,600
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 600x100 dày 1.5 3C-TU600x100-S1.5 m 1           179,300
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU600x100-S1.5 Chiếc 1           268,950
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU600x100-S1.5 Chiếc 1           215,160
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU600x100-S1.5 Chiếc 1           215,160
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU600x100-S1.5 Chiếc 1           286,880
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU600x100-S1.5 Chiếc 1           358,600
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 700x100 dày 1.5 3C-TU700x100-S1.5 m 1           189,200
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU700x100-S1.5 Chiếc 1           283,800
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU700x100-S1.5 Chiếc 1           227,040
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU700x100-S1.5 Chiếc 1           227,040
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU700x100-S1.5 Chiếc 1           302,720
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU700x100-S1.5 Chiếc 1           378,400
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 800x100 dày 1.5 3C-TU800x100-S1.5 m 1           209,000
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU800x100-S1.5 Chiếc 1           313,500
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU800x100-S1.5 Chiếc 1           250,800
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU800x100-S1.5 Chiếc 1           250,800
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU800x100-S1.5 Chiếc 1           334,400
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU800x100-S1.5 Chiếc 1           418,000
IV THANG CÁP -THÉP CT3, SƠN TĨNH ĐIỆN DÀY 2.0 MM      
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 2.0 3C-TU200x50-S2.0 m 1           119,900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU200x50-S2.0 Chiếc 1           131,890
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU200x50-S2.0 Chiếc 1           143,880
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU200x50-S2.0 Chiếc 1           143,880
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU200x50-S2.0 Chiếc 1           155,870
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU200x50-S2.0 Chiếc 1           191,840
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 2.0 3C-TU200x75-S2.0 m 1           149,600
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU200x75-S2.0 Chiếc 1           164,560
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU200x75-S2.0 Chiếc 1           179,520
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU200x75-S2.0 Chiếc 1           179,520
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU200x75-S2.0 Chiếc 1           194,480
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU200x75-S2.0 Chiếc 1           239,360
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 2.0 3C-TU200x100-S2.0 m 1           179,300
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU200x100-S2.0 Chiếc 1           197,230
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU200x100-S2.0 Chiếc 1           215,160
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU200x100-S2.0 Chiếc 1           215,160
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU200x100-S2.0 Chiếc 1           233,090
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU200x100-S2.0 Chiếc 1           286,880
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 2.0 3C-TU250x50-S2.0 m 1           126,500
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU250x50-S2.0 Chiếc 1           139,150
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU250x50-S2.0 Chiếc 1           151,800
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU250x50-S2.0 Chiếc 1           151,800
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU250x50-S2.0 Chiếc 1           164,450
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU250x50-S2.0 Chiếc 1           202,400
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 2.0 3C-TU250x75-S2.0 m 1           156,200
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU250x75-S2.0 Chiếc 1           171,820
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU250x75-S2.0 Chiếc 1           187,440
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU250x75-S2.0 Chiếc 1           187,440
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU250x75-S2.0 Chiếc 1           203,060
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU250x75-S2.0 Chiếc 1           249,920
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 2.0 3C-TU250x100-S2.0 m 1           185,900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU250x100-S2.0 Chiếc 1           204,490
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU250x100-S2.0 Chiếc 1           223,080
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU250x100-S2.0 Chiếc 1           223,080
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU250x100-S2.0 Chiếc 1           241,670
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU250x100-S2.0 Chiếc 1           297,440
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 2.0 3C-TU300x50-S2.0 m 1           133,100
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU300x50-S2.0 Chiếc 1           146,410
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU300x50-S2.0 Chiếc 1           159,720
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU300x50-S2.0 Chiếc 1           159,720
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU300x50-S2.0 Chiếc 1           173,030
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU300x50-S2.0 Chiếc 1           212,960
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 2.0 3C-TU300x75-S2.0 m 1           162,800
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU300x75-S2.0 Chiếc 1           179,080
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU300x75-S2.0 Chiếc 1           195,360
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU300x75-S2.0 Chiếc 1           195,360
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU300x75-S2.0 Chiếc 1           211,640
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU300x75-S2.0 Chiếc 1           260,480
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 2.0 3C-TU300x100-S2.0 m 1           192,500
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU300x100-S2.0 Chiếc 1           211,750
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU300x100-S2.0 Chiếc 1           231,000
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU300x100-S2.0 Chiếc 1           231,000
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU300x100-S2.0 Chiếc 1           250,250
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU300x100-S2.0 Chiếc 1           308,000
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 2.0 3C-TU350x50-S2.0 m 1           139,700
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU350x50-S2.0 Chiếc 1           153,670
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU350x50-S2.0 Chiếc 1           167,640
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU350x50-S2.0 Chiếc 1           167,640
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU350x50-S2.0 Chiếc 1           181,610
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU350x50-S2.0 Chiếc 1           223,520
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 2.0 3C-TU350x75-S2.0 m 1           169,400
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU350x75-S2.0 Chiếc 1           186,340
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU350x75-S2.0 Chiếc 1           203,280
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU350x75-S2.0 Chiếc 1           203,280
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU350x75-S2.0 Chiếc 1           220,220
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU350x75-S2.0 Chiếc 1           271,040
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 350x100 dày 2.0 3C-TU350x100-S2.0 m 1           199,100
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU350x100-S2.0 Chiếc 1           219,010
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU350x100-S2.0 Chiếc 1           238,920
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU350x100-S2.0 Chiếc 1           238,920
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU350x100-S2.0 Chiếc 1           258,830
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU350x100-S2.0 Chiếc 1           318,560
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x50 dày 2.0 3C-TU400x50-S2.0 m 1           146,300
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU400x50-S2.0 Chiếc 1           160,930
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU400x50-S2.0 Chiếc 1           175,560
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU400x50-S2.0 Chiếc 1           175,560
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU400x50-S2.0 Chiếc 1           190,190
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU400x50-S2.0 Chiếc 1           234,080
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x75 dày 2.0 3C-TU400x75-S2.0 m 1           176,000
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU400x75-S2.0 Chiếc 1           193,600
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU400x75-S2.0 Chiếc 1           211,200
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU400x75-S2.0 Chiếc 1           211,200
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU400x75-S2.0 Chiếc 1           228,800
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU400x75-S2.0 Chiếc 1           281,600
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 400x100 dày 2.0 3C-TU400x100-S2.0 m 1           205,700
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU400x100-S2.0 Chiếc 1           226,270
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU400x100-S2.0 Chiếc 1           246,840
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU400x100-S2.0 Chiếc 1           246,840
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU400x100-S2.0 Chiếc 1           267,410
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU400x100-S2.0 Chiếc 1           329,120
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x50 dày 2.0 3C-TU450x50-S2.0 m 1           152,900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU450x50-S2.0 Chiếc 1           183,480
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU450x50-S2.0 Chiếc 1           183,480
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU450x50-S2.0 Chiếc 1           183,480
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU450x50-S2.0 Chiếc 1           198,770
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU450x50-S2.0 Chiếc 1           244,640
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x75 dày 2.0 3C-TU450x75-S2.0 m 1           182,600
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU450x75-S2.0 Chiếc 1           219,120
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU450x75-S2.0 Chiếc 1           219,120
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU450x75-S2.0 Chiếc 1           219,120
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU450x75-S2.0 Chiếc 1           237,380
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU450x75-S2.0 Chiếc 1           292,160
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 450x100 dày 2.0 3C-TU450x100-S2.0 m 1           212,300
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU450x100-S2.0 Chiếc 1           254,760
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU450x100-S2.0 Chiếc 1           254,760
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU450x100-S2.0 Chiếc 1           254,760
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU450x100-S2.0 Chiếc 1           275,990
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU450x100-S2.0 Chiếc 1           339,680
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 500x100 dày 2.0 3C-TU500x100-S2.0 m 1           218,900
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU500x100-S2.0 Chiếc 1           284,570
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU500x100-S2.0 Chiếc 1           262,680
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU500x100-S2.0 Chiếc 1           262,680
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU500x100-S2.0 Chiếc 1           350,240
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU500x100-S2.0 Chiếc 1           437,800
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 600x100 dày 2.0 3C-TU600x100-S2.0 m 1           232,100
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU600x100-S2.0 Chiếc 1           348,150
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU600x100-S2.0 Chiếc 1           278,520
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU600x100-S2.0 Chiếc 1           278,520
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU600x100-S2.0 Chiếc 1           371,360
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU600x100-S2.0 Chiếc 1           464,200
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 700x100 dày 2.0 3C-TU700x100-S2.0 m 1           244,200
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU700x100-S2.0 Chiếc 1           366,300
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU700x100-S2.0 Chiếc 1           293,040
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU700x100-S2.0 Chiếc 1           293,040
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU700x100-S2.0 Chiếc 1           390,720
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU700x100-S2.0 Chiếc 1           488,400
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 800x100 dày 2.0 3C-TU800x100-S2.0 m 1           270,600
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU800x100-S2.0 Chiếc 1           405,900
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU800x100-S2.0 Chiếc 1           324,720
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU800x100-S2.0 Chiếc 1           324,720
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU800x100-S2.0 Chiếc 1           432,960
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU800x100-S2.0 Chiếc 1           541,200
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 1000x100 dày 2.0 3C-TU1000x100-S2.0 m 1           298,100
2 Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU1000x100-S2.0 Chiếc 1           447,150
3 Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU1000x100-S2.0 Chiếc 1           357,720
4 Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU1000x100-S2.0 Chiếc 1           357,720
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU1000x100-S2.0 Chiếc 1           476,960
6 Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU1000x100-S2.0 Chiếc 1           596,200

 

Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng Mở

Tên sản phẩm Mã sản phẩm ĐV SL Giá(VND)
I THANG CÁP -THÉP CT3, MẠ KẼM NHÚNG NÓNG DÀY 2.0 MM      
1 Thang cáp mạ kẽm nhúng nóng 200x50 dày 2.0 3C-TU200x50-M2.0 m   1             130,900
2 Cút nối L ngang thang cáp  mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LTU200x50-M2.0 Chiếc 1           143,990
3 Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóngdày 2.0 3C-CLTU200x50-M2.0 Chiếc 1           157,080
4 Co Xuống  CX  thang cáp  mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXTU200x50-M2.0 Chiếc 1           157,080
5 Cút nỗi chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TTU200x50-M2.0 Chiếc 1           170,170
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XTU200x50-M2.0 Chiếc 1           209,440
1 Thang cáp kẽm nhúng nóng 200x75 dày 2.0 3C-TU200x75-M2.0 m 1           162,800
2 Cút nối L ngang thang cáp  mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LTU200x75-M2.0 Chiếc 1           179,080
3 Co Lên CL thang cáp  mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLTU200x75-M2.0 Chiếc 1           195,360
4 Co Xuống  CX  thang cáp  mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXTU200x75-M2.0 Chiếc 1           195,360
5 Cút nỗi chữ T thang cáp  mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TTU200x75-M2.0 Chiếc 1           211,640
6 Cút nối chữ X thang cáp  mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XTU200x75-M2.0 Chiếc 1           260,480
1 Thang cáp kẽm nhúng nóng 200x100 dày 2.0 3C-TU200x100-M2.0 m 1           194,700
2 Cút nối L ngang thang cáp  mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LTU200x100-M2.0 Chiếc 1           214,170
3 Co Lên CL thang cáp  mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLTU200x100-M2.0 Chiếc 1           233,640
4 Co Xuống  CX  thang cáp  mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXTU200x100-M2.0 Chiếc 1           233,640
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TTU200x100-M2.0 Chiếc 1           253,110
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XTU200x100-M2.0 Chiếc 1           311,520
1 Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 2.0 3C-TU250x50-M2.0 m 1           137,500
2 Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LTU250x50-M2.0 Chiếc 1           151,250
3 Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLTU250x50-M2.0 Chiếc 1           165,000
4 Co Xuống  CX  thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXTU250x50-M2.0 Chiếc 1           165,000
5 Cút nỗi chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TTU250x50-M2.0 Chiếc 1           178,750
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XTU250x50-M2.0 Chiếc 1           220,000
1 Thang cáp kẽm nhúng nóng 250x75 dày 2.0 3C-TU250x75-M2.0 m 1           170,500
2 Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LTU250x75-M2.0 Chiếc 1           187,550
3 Co Lên CL thang cáp sơn mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLTU250x75-M2.0 Chiếc 1           204,600
4 Co Xuống  CX  thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXTU250x75-M2.0 Chiếc 1           204,600
5 Cút nỗi chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TTU250x75-M2.0 Chiếc 1           221,650
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XTU250x75-M2.0 Chiếc 1           272,800
1 Thang cáp kẽm nhúng nóng 250x100 dày 2.0 3C-TU250x100-M2.0 m 1           202,400
2 Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LTU250x100-M2.0 Chiếc 1           222,640
3 Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLTU250x100-M2.0 Chiếc 1           242,880
4 Co Xuống  CX  thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXTU250x100-M2.0 Chiếc 1           242,880
5 Cút nỗi chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TTU250x100-M2.0 Chiếc 1           263,120
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XTU250x100-M2.0 Chiếc 1           323,840
1 Thang cáp kẽm nhúng nóng 300x50 dày 2.0 3C-TU300x50-M2.0 m 1           143,000
2 Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LTU300x50-M2.0 Chiếc 1           157,300
3 Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLTU300x50-M2.0 Chiếc 1           171,600
4 Co Xuống  CX  thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXTU300x50-M2.0 Chiếc 1           171,600
5 Cút nỗi chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TTU300x50-M2.0 Chiếc 1           185,900
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XTU300x50-M2.0 Chiếc 1           228,800
1 Thang cáp kẽm nhúng nóng 300x75 dày 2.0 3C-TU300x75-M2.0 m 1           174,900
2 Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LTU300x75-M2.0 Chiếc 1           192,390
3 Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLTU300x75-M2.0 Chiếc 1           209,880
4 Co Xuống  CX  thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXTU300x75-M2.0 Chiếc 1           209,880
5 Cút nỗi chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TTU300x75-M2.0 Chiếc 1           227,370
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XTU300x75-M2.0 Chiếc 1           279,840
1 Thang cáp kẽm nhúng nóng 300x100 dày 2.0 3C-TU300x100-M2.0 m 1           206,800
2 Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LTU300x100-M2.0 Chiếc 1           227,480
3 Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLTU300x100-M2.0 Chiếc 1           248,160
4 Co Xuống  CX  thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXTU300x100-M2.0 Chiếc 1           248,160
5 Cút nỗi chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TTU300x100-M2.0 Chiếc 1           268,840
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XTU300x100-M2.0 Chiếc 1           330,880
1 Thang cáp kẽm nhúng nóng 350x50 dày 2.0 3C-TU350x50-M2.0 m 1           150,700
2 Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LTU350x50-M2.0 Chiếc 1           165,770
3 Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLTU350x50-M2.0 Chiếc 1           180,840
4 Co Xuống  CX  thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXTU350x50-M2.0 Chiếc 1           180,840
5 Cút nỗi chữ T thang cáp sơn mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TTU350x50-M2.0 Chiếc 1           195,910
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XTU350x50-M2.0 Chiếc 1           241,120
1 Thang cáp kẽm nhúng nóng 350x75 dày 2.0 3C-TU350x75-SM2.0 m 1           181,500
2 Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LTU350x75-M2.0 Chiếc 1           199,650
3 Co Lên CL thang cáp  mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLTU350x75-M2.0 Chiếc 1           217,800
4 Co Xuống  CX  thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXTU350x75-M2.0 Chiếc 1           217,800
5 Cút nỗi chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TTU350x75-M2.0 Chiếc 1           235,950
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XTU350x75-M2.0 Chiếc 1           290,400
1 Thang cáp kẽm nhúng nóng 350x100 dày 2.0 3C-TU350x100-M2.0 m 1           213,400
2 Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LTU350x100-M2.0 Chiếc 1           234,740
3 Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLTU350x100-M2.0 Chiếc 1           256,080
4 Co Xuống  CX  thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXTU350x100-M2.0 Chiếc 1           256,080
5 Cút nỗi chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TTU350x100-M2.0 Chiếc 1           277,420
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XTU350x100-M2.0 Chiếc 1           341,440
1 Thang cáp kẽm nhúng nóng 400x50 dày 2.0 3C-TU400x50-M2.0 m 1           157,300
2 Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LTU400x50-M2.0 Chiếc 1           173,030
3 Co Lên CL thang cáp  mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLTU400x50-M2.0 Chiếc 1           188,760
4 Co Xuống  CX  thang cáp  mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXTU400x50-M2.0 Chiếc 1           188,760
5 Cút nỗi chữ T thang cáp  mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TTU400x50-M2.0 Chiếc 1           204,490
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XTU400x50-M2.0 Chiếc 1           251,680
1 Thang cáp kẽm nhúng nóng 400x75 dày 2.0 3C-TU400x75-M2.0 m 1           189,200
2 Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LTU400x75-M2.0 Chiếc 1           208,120
3 Co Lên CL thang cáp  mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLTU400x75-M2.0 Chiếc 1           227,040
4 Co Xuống  CX  thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXTU400x75-M2.0 Chiếc 1           227,040
5 Cút nỗi chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TTU400x75-M2.0 Chiếc 1           245,960
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XTU400x75-M2.0 Chiếc 1           302,720
1 Thang cáp kẽm nhúng nóng 400x100 dày 2.0 3C-TU400x100-M2.0 m 1           220,000
2 Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LTU400x100-M2.0 Chiếc 1           242,000
3 Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLTU400x100-M2.0 Chiếc 1           264,000
4 Co Xuống  CX  thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXTU400x100-M2.0 Chiếc 1           264,000
5 Cút nỗi chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TTU400x100-SM2.0 Chiếc 1           286,000
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XTU400x100-M2.0 Chiếc 1           352,000
1 Thang cáp kẽm nhúng nóng 450x50 dày 2.0 3C-TU450x50-M2.0 m 1           163,900
2 Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LTU450x50-M2.0 Chiếc 1           196,680
3 Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLTU450x50-M2.0 Chiếc 1           196,680
4 Co Xuống  CX  thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXTU450x50-M2.0 Chiếc 1           196,680
5 Cút nỗi chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TTU450x50-M2.0 Chiếc 1           213,070
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XTU450x50-M2.0 Chiếc 1           262,240
1 Thang cáp kẽm nhúng nóng 450x75 dày 2.0 3C-TU450x75-M2.0 m 1           195,800
2 Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LTU450x75-M2.0 Chiếc 1           234,960
3 Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLTU450x75-M2.0 Chiếc 1           234,960
4 Co Xuống  CX  thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXTU450x75-M2.0 Chiếc 1           234,960
5 Cút nỗi chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TTU450x75-M2.0 Chiếc 1           254,540
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XTU450x75-M2.0 Chiếc 1           313,280
1 Thang cáp kẽm nhúng nóng 450x100 dày 2.0 3C-TU450x100-M2.0 m 1           227,700
2 Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LTU450x100-M2.0 Chiếc 1           273,240
3 Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLTU450x100-M2.0 Chiếc 1           273,240
4 Co Xuống  CX  thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXTU450x100-M2.0 Chiếc 1           273,240
5 Cút nỗi chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TTU450x100-M2.0 Chiếc 1           296,010
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XTU450x100-M2.0 Chiếc 1           364,320
1 Thang cáp kẽm nhúng nóng 500x100 dày 2.0 3C-TU500x100-M2.0 m 1           234,300
2 Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LTU500x100-M2.0 Chiếc 1           304,590
3 Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLTU500x100-M2.0 Chiếc 1           281,160
4 Co Xuống  CX  thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXTU500x100-M2.0 Chiếc 1           281,160
5 Cút nỗi chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TTU500x100-M2.0 Chiếc 1           374,880
6 Cút nối chữ X thang cáp  mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XTU500x100-M2.0 Chiếc 1           468,600
1 Thang cáp kẽm nhúng nóng 600x100 dày 2.0 3C-TU600x100-M2.0 m 1           248,600
2 Cút nối L ngang thang cáp  mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LTU600x100-M2.0 Chiếc 1           372,900
3 Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLTU600x100-M2.0 Chiếc 1           298,320
4 Co Xuống  CX  thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXTU600x100-M2.0 Chiếc 1           298,320
5 Cút nỗi chữ T thang cá mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TTU600x100-M2.0 Chiếc 1           397,760
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XTU600x100-M2.0 Chiếc 1           497,200
1 Thang cáp kẽm nhúng nóng 700x100 dày 2.0 3C-TU700x100-M2.0 m 1           262,900
2 Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LTU700x100-M2.0 Chiếc 1           394,350
3 Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLTU700x100-M2.0 Chiếc 1           315,480
4 Co Xuống  CX  thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXTU700x100-M2.0 Chiếc 1           315,480
5 Cút nỗi chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TTU700x100-M2.0 Chiếc 1           420,640
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XTU700x100-M2.0 Chiếc 1           525,800
1 Thang cáp kẽm nhúng nóng 800x100 dày 2.0 3C-TU800x100-M2.0 m 1           290,400
2 Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LTU800x100-M2.0 Chiếc 1           435,600
3 Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLTU800x100-M2.0 Chiếc 1           348,480
4 Co Xuống  CX  thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXTU800x100-M2.0 Chiếc 1           348,480
5 Cút nỗi chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TTU800x100-M2.0 Chiếc 1           464,640
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XTU800x100-M2.0 Chiếc 1           580,800
1 Thang cáp  mạ kẽm nhúng nóng  1000x100 dày 2.0 3C-TU1000x100-M2.0 m 1           320,100
2 Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-LTU1000x100-M2.0 Chiếc 1           480,150
3 Co Lên CL thang cáp  mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CLTU1000x100-M2.0 Chiếc 1           384,120
4 Co Xuống  CX  thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-CXTU1000x100-M2.0 Chiếc 1           384,120
5 Cút nỗi chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-TTU1000x100-M2.0 Chiếc 1           512,160
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.0 3C-XTU1000x100-M2.0 Chiếc 1           640,200
II THANG CÁP -THÉP CT3, MẠ KẼM NHÚNG NÓNG DÀY 2.5 MM      
1 Thang cáp kẽm nhúng nóng 600x100 dày 2.5 3C-TU600x100-M2.5 m 1           298,100
2 Cút nối L ngang thang cáp  mạ kẽm nhúng nóng dày 2.5 3C-LTU600x100-M2.5 Chiếc 1           447,150
3 Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.5 3C-CLTU600x100-M2.5 Chiếc 1           357,720
4 Co Xuống  CX  thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.5 3C-CXTU600x100-M2.5 Chiếc 1           357,720
5 Cút nỗi chữ T thang cá mạ kẽm nhúng nóng dày 2.5 3C-TTU600x100-M2.5 Chiếc 1           476,960
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.5 3C-XTU600x100-M2.5 Chiếc 1           596,200
1 Thang cáp kẽm nhúng nóng 700x100 dày 2.5 3C-TU700x100-M2.5 m 1           314,600
2 Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.5 3C-LTU700x100-M2.5 Chiếc 1           471,900
3 Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.5 3C-CLTU700x100-M2.5 Chiếc 1           377,520
4 Co Xuống  CX  thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.5 3C-CXTU700x100-M2.5 Chiếc 1           377,520
5 Cút nỗi chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.5 3C-TTU700x100-M2.5 Chiếc 1           503,360
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.5 3C-XTU700x100-M2.5 Chiếc 1           629,200
1 Thang cáp kẽm nhúng nóng 800x100 dày 2.5 3C-TU800x100-M2.5 m 1           348,700
2 Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.5 3C-LTU800x100-M2.5 Chiếc 1           523,050
3 Co Lên CL thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.5 3C-CLTU800x100-M2.5 Chiếc 1           418,440
4 Co Xuống  CX  thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.5 3C-CXTU800x100-M2.5 Chiếc 1           418,440
5 Cút nỗi chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.5 3C-TTU800x100-M2.5 Chiếc 1           557,920
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.5 3C-XTU800x100-M2.5 Chiếc 1           697,400
1 Thang cáp  mạ kẽm nhúng nóng  1000x100 dày 2.5 3C-TU1000x100-M2.5 m 1           383,900
2 Cút nối L ngang thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.5 3C-LTU1000x100-M2.5 Chiếc 1           575,850
3 Co Lên CL thang cáp  mạ kẽm nhúng nóng dày 2.5 3C-CLTU1000x100-M2.5 Chiếc 1           460,680
4 Co Xuống  CX  thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.5 3C-CXTU1000x100-M2.5 Chiếc 1           460,680
5 Cút nỗi chữ T thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.5 3C-TTU1000x100-M2.5 Chiếc 1           614,240
6 Cút nối chữ X thang cáp mạ kẽm nhúng nóng dày 2.5 3C-XTU1000x100-M2.5 Chiếc 1           767,800

Thang máng cáp. Thang máng điện. Thang Máng Cáp điện, Thang Mang Cap Dien

Từ 1 Đến 25 của 51 sản phẩm

trang
Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Danh sách  Đường lưới 

Sắp xếp tăng dần
 1. Thang cáp sơn tĩnh điện 100x35 dày 1.0
 2. Thang cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.2

  Thang cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.2

  91.300,00 ₫

  Thang cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.2 Xem thêm
 3. Thang cáp sơn tĩnh điện 150x100 dày 1.2

  Thang cáp sơn tĩnh điện 150x100 dày 1.2

  110.000,00 ₫

  Thang cáp sơn tĩnh điện 150x100 dày 1.2 Xem thêm
 4. Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 1.2

  Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 1.2

  75.900,00 ₫

  Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 1.2 Xem thêm
 5. Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.2

  Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.2

  94.600,00 ₫

  Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.2 Xem thêm
 6. Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.2

  Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.2

  113.300,00 ₫

  Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.2 Xem thêm
 7. Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.2

  Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.2

  80.300,00 ₫

  Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.2 Xem thêm
 8. Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.2

  Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.2

  99.000,00 ₫

  Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.2 Xem thêm
 9. Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.2

  Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.2

  117.700,00 ₫

  Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.2 Xem thêm
 10. Thang cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.2

  Thang cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.2

  84.700,00 ₫

  Thang cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.2 Xem thêm
 11. Thang cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.2

  Thang cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.2

  103.400,00 ₫

  Thang cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.2 Xem thêm
 12. Thang cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.2

  Thang cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.2

  122.100,00 ₫

  Thang cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.2 Xem thêm
 13. Thang cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 1.2

  Thang cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 1.2

  89.100,00 ₫

  Thang cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 1.2 Xem thêm
 14. Thang cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 1.2

  Thang cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 1.2

  107.800,00 ₫

  Thang cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 1.2 Xem thêm
 15. Thang cáp sơn tĩnh điện 150x50 dày 1.2

  Thang cáp sơn tĩnh điện 150x50 dày 1.2

  72.600,00 ₫

  Thang cáp sơn tĩnh điện 150x50 dày 1.2 Xem thêm
 16. Thang cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 1.2

  Thang cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 1.2

  105.600,00 ₫

  Thang cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 1.2 Xem thêm
 17. Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0
 18. Thang cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.0

  Thang cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.0

  75.900,00 ₫

  Thang cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.0 Xem thêm
 19. Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 1.0

  Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 1.0

  63.800,00 ₫

  Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 1.0 Xem thêm
 20. Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.0

  Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.0

  79.200,00 ₫

  Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.0 Xem thêm
 21. Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.0

  Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.0

  94.600,00 ₫

  Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.0 Xem thêm
 22. Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.0

  Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.0

  67.100,00 ₫

  Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.0 Xem thêm
 23. Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.0

  Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.0

  82.500,00 ₫

  Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.0 Xem thêm
 24. Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.0

  Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.0

  97.900,00 ₫

  Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.0 Xem thêm
 25. Thang cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.2

  Thang cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.2

  86.900,00 ₫

  Thang cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.2 Xem thêm

Từ 1 Đến 25 của 51 sản phẩm

trang
Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Danh sách  Đường lưới 

Sắp xếp tăng dần