Tu Rack 3C9.8su10Tu Rack 19inch158 customers
RSS Feeds

Thang máng cáp

Thang máng cáp - Thang mang cap dien - Cable Ladder Trays - Cable ladder Trunkings

Thang cáp ( hay còn gọi là thang điện, thang máng cáp hoặc cable ladder) là thang dẫn dùng cho việc lắp đặt dây và cáp điện trong các tòa nhà, nhà máy, chung cư, cao ốc...
Máng cáp ( hay còn gọi là máng điện hoặc trays  trunking ) là máng dẫn dùng cho việc lắp đặt dây và cáp điện trong các nhà máy, chung cư, cao ốc...

Xem thêm thông tin về thang cáp, máng cáp :

Thông tin mở rộng
 
Thang cap, mang cap, cable ladder trays

Tải Catalogue   Báo giá

Bảng giá thang cáp Mở

Tên sản phẩm Mã sản phẩm ĐV SL Giá ( VNĐ)
Thang CÁP -THÉP CT3. SON TĨNH ĐIỆN DÀY 1.0MM
Thang cáp sơn tĩnh điện 100x35 dày 1.0 3C-TU100x35-S1.0 m 1             47.300
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU100x35-S1.0 Chiếc 1             47.300
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU100x35-S1.0 Chiếc 1             47.300
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU100x35-S1.0 Chiếc 1             47.300
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU100x35-S1.0 Chiếc 1             56.760
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU100x35-S1.0 Chiếc 1             70.950
Thang cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 1.0 3C-TU100x50-S1.0 m 1             57.200
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU100x50-S1.0 Chiếc 1             57.200
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU100x50-S1.0 Chiếc 1             57.200
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU100x50-S1.0 Chiếc 1             57.200
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU100x50-S1.0 Chiếc 1             68.640
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU100x50-S1.0 Chiếc 1             85.800
Thang cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.0 3C-TU100x75-S1.0 m 1             72.600
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU100x75-S1.0 Chiếc 1             72.600
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU100x75-S1.0 Chiếc 1             72.600
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU100x75-S1.0 Chiếc 1             72.600
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU100x75-S1.0 Chiếc 1             87.120
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU100x75-S1.0 Chiếc 1           108.900
Thang cáp sơn tĩnh điện 100x10 dày 1.0 3C-TU100x100-S1.0 m 1             88.000
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU100x100-S1.0 Chiếc 1             88.000
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU100x100-S1.0 Chiếc 1             88.000
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU100x100-S1.0 Chiếc 1             88.000
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU100x100-S1.0 Chiếc 1           105.600
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU100x100-S1.0 Chiếc 1           132.000
Thang cáp sơn tĩnh điện 150x35 dày 1.0 3C-TU150x50-S1.0 m 1             60.500
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU150x50-S1.0 Chiếc 1             60.500
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU150x50-S1.0 Chiếc 1             60.500
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU150x50-S1.0 Chiếc 1             60.500
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU150x50-S1.0 Chiếc 1             72.600
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU150x50-S1.0 Chiếc 1             90.750
Thang cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.0 3C-TU150x75-S1.0 m 1             75.900
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU150x75-S1.0 Chiếc 1             75.900
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU150x75-S1.0 Chiếc 1             75.900
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU150x75-S1.0 Chiếc 1             75.900
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU150x75-S1.0 Chiếc 1             91.080
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU150x75-S1.0 Chiếc 1           113.850
Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 1.0 3C-TU200x50-S1.0 m 1             63.800
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU200x50-S1.0 Chiếc 1             63.800
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU200x50-S1.0 Chiếc 1             63.800
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU200x50-S1.0 Chiếc 1             63.800
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU200x50-S1.0 Chiếc 1             76.560
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU200x50-S1.0 Chiếc 1             95.700
Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.0 3C-TU200x75-S1.0 m 1             79.200
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU200x75-S1.0 Chiếc 1             79.200
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU200x75-S1.0 Chiếc 1             79.200
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU200x75-S1.0 Chiếc 1             79.200
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU200x75-S1.0 Chiếc 1             95.040
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU200x75-S1.0 Chiếc 1           118.800
Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.0 3C-TU200x100-S1.0 m 1             94.600
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU200x100-S1.0 Chiếc 1             94.600
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU200x100-S1.0 Chiếc 1             94.600
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU200x100-S1.0 Chiếc 1             94.600
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU200x100-S1.0 Chiếc 1           113.520
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU200x100-S1.0 Chiếc 1           141.900
Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.0 3C-TU250x50-S1.0 m 1             67.100
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU250x50-S1.0 Chiếc 1             67.100
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU250x50-S1.0 Chiếc 1             67.100
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU250x50-S1.0 Chiếc 1             67.100
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU250x50-S1.0 Chiếc 1             80.520
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU250x50-S1.0 Chiếc 1           100.650
Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.0 3C-TU250x75-S1.0 m 1             82.500
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU250x75-S1.0 Chiếc 1             82.500
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU250x75-S1.0 Chiếc 1             82.500
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU250x75-S1.0 Chiếc 1             82.500
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU250x75-S1.0 Chiếc 1             99.000
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU250x75-S1.0 Chiếc 1           123.750
Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.0 3C-TU250x100-S1.0 m 1             97.900
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU250x100-S1.0 Chiếc 1             97.900
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU250x100-S1.0 Chiếc 1             97.900
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU250x100-S1.0 Chiếc 1             97.900
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU250x100-S1.0 Chiếc 1           117.480
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU250x100-S1.0 Chiếc 1           146.850
Thang cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.0 3C-TU300x50-S1.0 m 1             70.400
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU300x50-S1.0 Chiếc 1             70.400
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU300x50S1.0 Chiếc 1             70.400
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU300x50-S1.0 Chiếc 1             70.400
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU300x50-S1.0 Chiếc 1             84.480
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU300x50-S1.0 Chiếc 1           105.600
Thang cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.0 3C-TU300x75-S1.0 m 1             85.800
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU300x75-S1.0 Chiếc 1             85.800
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU300x75-S1.0 Chiếc 1             85.800
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU300x75-S1.0 Chiếc 1             85.800
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU300x75-S1.0 Chiếc 1           102.960
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU300x75-S1.0 Chiếc 1           128.700
Thang cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.0 3C-TU300x100-S1.0 m 1           101.200
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LTU300x100-S1.0 Chiếc 1           101.200
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CLTU300x100-S1.0 Chiếc 1           101.200
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-CXTU300x100-S1.0 Chiếc 1           101.200
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TTU300x100-S1.0 Chiếc 1           121.440
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XTU300x100-S1.0 Chiếc 1           151.800
Thang CÁP -THÉP CT3. SON TĨNH ĐIỆN DÀY 1.2MM
Thang cáp sơn tĩnh điện 100x35 dày 1.2 3C-TU100x35-S1.2 m 1             57.200
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU100x35-S1.2 Chiếc 1             57.200
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU100x35-S1.2 Chiếc 1             57.200
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU100x35-S1.2 Chiếc 1             57.200
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU100x35-S1.2 Chiếc 1             68.640
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU100x35-S1.2 Chiếc 1             85.800
Thang cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 1.2 3C-TU100x50-S1.2 m 1             68.200
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU100x50-S1.2 Chiếc 1             68.200
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU100x50-S1.2 Chiếc 1             68.200
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU100x50-S1.2 Chiếc 1             68.200
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU100x50-S1.2 Chiếc 1             81.840
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU100x50-S1.2 Chiếc 1           102.300
Thang cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.2 3C-TU100x75-S1.2 m 1             86.900
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU100x75-S1.2 Chiếc 1             86.900
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU100x75-S1.2 Chiếc 1             86.900
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU100x75-S1.2 Chiếc 1             86.900
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU100x75-S1.2 Chiếc 1           104.280
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU100x75-S1.2 Chiếc 1           130.350
Thang cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 1.2 3C-TU100x100-S1.2 m 1           105.600
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU100x100-S1.2 Chiếc 1           105.600
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU100x100-S1.2 Chiếc 1           105.600
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU100x100-S1.2 Chiếc 1           105.600
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU100x100-S1.2 Chiếc 1           126.720
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU100x100-S1.2 Chiếc 1           158.400
Thang cáp sơn tĩnh điện 150x50 dày 1.2 3C-TU150x50-S1.2 m 1             72.600
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU150x50-S1.2 Chiếc 1             72.600
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU150x50-S1.2 Chiếc 1             72.600
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU150x50-S1.2 Chiếc 1             72.600
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU150x50-S1.2 Chiếc 1             87.120
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU150x50-S1.2 Chiếc 1           108.900
Thang cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.2 3C-TU150x75-S1.2 m 1             91.300
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU150x75-S1.2 Chiếc 1             91.300
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU150x75-S1.2 Chiếc 1             91.300
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU150x75-S1.2 Chiếc 1             91.300
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU150x75-S1.2 Chiếc 1           109.560
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU150x75-S1.2 Chiếc 1           136.950
Thang cáp sơn tĩnh điện 150x100 dày 1.2 3C-TU150x100-S1.2 m 1           110.000
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU150x100-S1.2 Chiếc 1           110.000
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU150x100-S1.2 Chiếc 1           110.000
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU150x100-S1.2 Chiếc 1           110.000
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU150x100-S1.2 Chiếc 1           132.000
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU150x100-S1.2 Chiếc 1           165.000
Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 1.2 3C-TU200x50-S1.2 m 1             75.900
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU200x50-S1.2 Chiếc 1             75.900
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU200x50-S1.2 Chiếc 1             75.900
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU200x50-S1.2 Chiếc 1             75.900
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU200x50-S1.2 Chiếc 1             91.080
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU200x50-S1.2 Chiếc 1           113.850
Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.2 3C-TU200x75-S1.2 m 1             94.600
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU200x75-S1.2 Chiếc 1             94.600
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU200x75-S1.2 Chiếc 1             94.600
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU200x75-S1.2 Chiếc 1             94.600
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU200x75-S1.2 Chiếc 1           113.520
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU200x75-S1.2 Chiếc 1           141.900
Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.2 3C-TU200x100-S1.2 m 1           113.300
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU200x100-S1.2 Chiếc 1           113.300
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU200x100-S1.2 Chiếc 1           113.300
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU200x100-S1.2 Chiếc 1           113.300
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU200x100-S1.2 Chiếc 1           135.960
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU200x100-S1.2 Chiếc 1           169.950
Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.2 3C-TU250x50-S1.2 m 1             80.300
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU250x50-S1.2 Chiếc 1             80.300
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU250x50-S1.2 Chiếc 1             80.300
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU250x50-S1.2 Chiếc 1             80.300
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU250x50-S1.2 Chiếc 1             96.360
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU250x50-S1.2 Chiếc 1           120.450
Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.2 3C-TU250x75-S1.2 m 1             99.000
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU250x75-S1.2 Chiếc 1             99.000
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU250x75-S1.2 Chiếc 1             99.000
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU250x75-S1.2 Chiếc 1             99.000
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU250x75-S1.2 Chiếc 1           118.800
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU250x75-S1.2 Chiếc 1           148.500
Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.2 3C-TU250x100-S1.2 m 1           117.700
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU250x100-S1.2 Chiếc 1           117.700
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU250x100-S1.2 Chiếc 1           117.700
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU250x100-S1.2 Chiếc 1           117.700
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU250x100-S1.2 Chiếc 1           141.240
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU250x100-S1.2 Chiếc 1           176.550
Thang cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.2 3C-TU300x50-S1.2 m 1             84.700
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU300x50-S1.2 Chiếc 1             84.700
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU300x50-S1.2 Chiếc 1             84.700
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU300x50-S1.2 Chiếc 1             84.700
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU300x50-S1.2 Chiếc 1           101.640
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU300x50-S1.2 Chiếc 1           127.050
Thang cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.2 3C-TU300x75-S1.2 m 1           103.400
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU300x75-S1.2 Chiếc 1           103.400
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU300x75-S1.2 Chiếc 1           103.400
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU300x75-S1.2 Chiếc 1           103.400
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU300x75-S1.2 Chiếc 1           124.080
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU300x75-S1.2 Chiếc 1           155.100
Thang cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.2 3C-TU300x100-S1.2 m 1           122.100
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU300x100-S1.2 Chiếc 1           122.100
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU300x100-S1.2 Chiếc 1           122.100
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU300x100-S1.2 Chiếc 1           122.100
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU300x100-S1.2 Chiếc 1           146.520
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU300x100-S1.2 Chiếc 1           183.150
Thang cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 1.2 3C-TU350x50-S1.2 m 1             89.100
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU350x50-S1.2 Chiếc 1             89.100
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU350x50-S1.2 Chiếc 1             89.100
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU350x50-S1.2 Chiếc 1             89.100
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU350x50-S1.2 Chiếc 1           106.920
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU350x50-S1.2 Chiếc 1           133.650
Thang cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 1.2 3C-TU350x75-S1.2 m 1           107.800
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU350x75-S1.2 Chiếc 1           107.800
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU350x75-S1.2 Chiếc 1           107.800
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU350x75-S1.2 Chiếc 1           107.800
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU350x75-S1.2 Chiếc 1           129.360
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU350x75-S1.2 Chiếc 1           161.700
Thang cáp sơn tĩnh điện 350x100 dày 1.2 3C-TU350x100-S1.2 m 1           126.500
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU350x100-S1.2 Chiếc 1           126.500
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU350x100-S1.2 Chiếc 1           126.500
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU350x100-S1.2 Chiếc 1           126.500
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU350x100-S1.2 Chiếc 1           151.800
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU350x100-S1.2 Chiếc 1           189.750
Thang cáp sơn tĩnh điện 400x50 dày 1.2 3C-TU400x50-S1.2 m 1             93.500
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU400x50-S1.2 Chiếc 1             93.500
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU400x50-S1.2 Chiếc 1             93.500
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU400x50-S1.2 Chiếc 1             93.500
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU400x50-S1.2 Chiếc 1           112.200
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU400x50-S1.2 Chiếc 1           140.250
Thang cáp sơn tĩnh điện 400x75 dày 1.2 3C-TU400x75-S1.2 m 1           112.200
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU400x75-S1.2 Chiếc 1           112.200
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU400x75-S1.2 Chiếc 1           112.200
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU400x75-S1.2 Chiếc 1           112.200
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU400x75-S1.2 Chiếc 1           134.640
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU400x75-S1.2 Chiếc 1           168.300
Thang cáp sơn tĩnh điện 400x100 dày 1.2 3C-TU400x100-S1.2 m 1           130.900
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU400x100-S1.2 Chiếc 1           130.900
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU400x100-S1.2 Chiếc 1           130.900
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU400x100-S1.2 Chiếc 1           130.900
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU400x100-S1.2 Chiếc 1           157.080
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU400x100-S1.2 Chiếc 1           196.350
Thang cáp sơn tĩnh điện 450x50 dày 1.2 3C-TU450x50-S1.2 m 1             96.800
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU450x50-S1.2 Chiếc 1             96.800
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU450x50-S1.2 Chiếc 1             96.800
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU450x50-S1.2 Chiếc 1             96.800
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU450x50-S1.2 Chiếc 1           116.160
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU450x50-S1.2 Chiếc 1           145.200
Thang cáp sơn tĩnh điện 450x75 dày 1.2 3C-TU450x75-S1.2 m 1           115.500
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU450x75-S1.2 Chiếc 1           115.500
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU450x75-S1.2 Chiếc 1           115.500
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU450x75-S1.2 Chiếc 1           115.500
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU450x75-S1.2 Chiếc 1           138.600
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU450x75-S1.2 Chiếc 1           173.250
Thang cáp sơn tĩnh điện 450x100 dày 1.2 3C-TU450x100-S1.2 m 1           134.200
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LTU450x100-S1.2 Chiếc 1           134.200
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CLTU450x100-S1.2 Chiếc 1           134.200
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-CXTU450x100-S1.2 Chiếc 1           134.200
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TTU450x100-S1.2 Chiếc 1           161.040
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XTU450x100-S1.2 Chiếc 1           201.300
THANG CÁP -THÉP CT3. SON TĨNH ĐIỆN DÀY 1.5MM
Thang cáp sơn tĩnh điện 100x35 dày 1.5 3C-TU100x35-S1.5 m 1             69.300
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU100x35-S1.5 Chiếc 1             69.300
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU100x35-S1.5 Chiếc 1             69.300
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU100x35-S1.5 Chiếc 1             69.300
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU100x35-S1.5 Chiếc 1             83.160
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU100x35-S1.5 Chiếc 1           103.950
Thang cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 1.5 3C-TU100x50-S1.5 m 1             82.500
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU100x50-S1.5 Chiếc 1             82.500
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU100x50-S1.5 Chiếc 1             82.500
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU100x50-S1.5 Chiếc 1             82.500
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU100x50-S1.5 Chiếc 1             99.000
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU100x50-S1.5 Chiếc 1           123.750
Thang cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.5 3C-TU100x75-S1.5 m 1           105.600
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU100x75-S1.5 Chiếc 1           105.600
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU100x75-S1.5 Chiếc 1           105.600
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU100x75-S1.5 Chiếc 1           105.600
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU100x75-S1.5 Chiếc 1           126.720
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU100x75-S1.5 Chiếc 1           158.400
Thang cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 1.5 3C-TU100x100-S1.5 m 1           127.600
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU100x100-S1.5 Chiếc 1           127.600
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU100x100-S1.5 Chiếc 1           127.600
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU100x100-S1.5 Chiếc 1           127.600
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU100x100-S1.5 Chiếc 1           153.120
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU100x100-S1.5 Chiếc 1           191.400
Thang cáp sơn tĩnh điện 150x50 dày 1.5 3C-TU150x50-S1.5 m 1             88.000
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU150x50-S1.5 Chiếc 1             88.000
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU150x50-S1.5 Chiếc 1             88.000
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU150x50-S1.5 Chiếc 1             88.000
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU150x50-S1.5 Chiếc 1           105.600
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU150x50-S1.5 Chiếc 1           132.000
Thang cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.5 3C-TU150x75-S1.5 m 1           110.000
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU150x75-S1.5 Chiếc 1           110.000
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU150x75-S1.5 Chiếc 1           110.000
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU150x75-S1.5 Chiếc 1           110.000
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU150x75-S1.5 Chiếc 1           132.000
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU150x75-S1.5 Chiếc 1           165.000
Thang cáp sơn tĩnh điện 150x100 dày 1.5 3C-TU150x100-S1.5 m 1           133.100
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU150x100-S1.5 Chiếc 1           133.100
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU150x100-S1.5 Chiếc 1           133.100
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU150x100-S1.5 Chiếc 1           133.100
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU150x100-S1.5 Chiếc 1           159.720
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU150x100-S1.5 Chiếc 1           199.650
Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 1.5 3C-TU200x50-S1.5 m 1             92.400
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU200x50-S1.5 Chiếc 1             92.400
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU200x50-S1.5 Chiếc 1             92.400
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU200x50-S1.5 Chiếc 1             92.400
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU200x50-S1.5 Chiếc 1           110.880
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU200x50-S1.5 Chiếc 1           138.600
Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.5 3C-TU200x75-S1.5 m 1           115.500
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU200x75-S1.5 Chiếc 1           115.500
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU200x75-S1.5 Chiếc 1           115.500
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU200x75-S1.5 Chiếc 1           115.500
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU200x75-S1.5 Chiếc 1           138.600
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU200x75-S1.5 Chiếc 1           173.250
Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.5 3C-TU200x100-S1.5 m 1           138.600
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU200x100-S1.5 Chiếc 1           138.600
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU200x100-S1.5 Chiếc 1           138.600
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU200x100-S1.5 Chiếc 1           138.600
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU200x100-S1.5 Chiếc 1           166.320
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU200x100-S1.5 Chiếc 1           207.900
Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.5 3C-TU250x50-S1.5 m 1             97.900
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU250x50-S1.5 Chiếc 1             97.900
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU250x50-S1.5 Chiếc 1             97.900
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU250x50-S1.5 Chiếc 1             97.900
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU250x50-S1.5 Chiếc 1           117.480
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU250x50-S1.5 Chiếc 1           146.850
Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.5 3C-TU250x75-S1.5 m 1           121.000
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU250x75-S1.5 Chiếc 1           121.000
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU250x75-S1.5 Chiếc 1           121.000
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU250x75-S1.5 Chiếc 1           121.000
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU250x75-S1.5 Chiếc 1           145.200
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU250x75-S1.5 Chiếc 1           181.500
Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.5 3C-TU250x100-S1.5 m 1           143.000
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU250x100-S1.5 Chiếc 1           143.000
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU250x100-S1.5 Chiếc 1           143.000
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU250x100-S1.5 Chiếc 1           143.000
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU250x100-S1.5 Chiếc 1           171.600
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU250x100-S1.5 Chiếc 1           214.500
Thang cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.5 3C-TU300x50-S1.5 m 1           103.400
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU300x50-S1.5 Chiếc 1           103.400
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU300x50-S1.5 Chiếc 1           103.400
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU300x50-S1.5 Chiếc 1           103.400
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU300x50-S1.5 Chiếc 1           124.080
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU300x50-S1.5 Chiếc 1           155.100
Thang cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.5 3C-TU300x75-S1.5 m 1           125.400
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU300x75-S1.5 Chiếc 1           125.400
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU300x75-S1.5 Chiếc 1           125.400
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU300x75-S1.5 Chiếc 1           125.400
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU300x75-S1.5 Chiếc 1           150.480
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU300x75-S1.5 Chiếc 1           188.100
Thang cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.5 3C-TU300x100-S1.5 m 1           148.500
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU300x100-S1.5 Chiếc 1           148.500
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU300x100-S1.5 Chiếc 1           148.500
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU300x100-S1.5 Chiếc 1           148.500
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU300x100-S1.5 Chiếc 1           178.200
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU300x100-S1.5 Chiếc 1           222.750
Thang cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 1.5 3C-TU350x50-S1.5 m 1           107.800
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU350x50-S1.5 Chiếc 1           107.800
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU350x50-S1.5 Chiếc 1           107.800
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU350x50-S1.5 Chiếc 1           107.800
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU350x50-S1.5 Chiếc 1           129.360
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU350x50-S1.5 Chiếc 1           161.700
Thang cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 1.5 3C-TU350x75-S1.5 m 1           130.900
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU350x75-S1.5 Chiếc 1           130.900
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU350x75-S1.5 Chiếc 1           130.900
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU350x75-S1.5 Chiếc 1           130.900
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU350x75-S1.5 Chiếc 1           157.080
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU350x75-S1.5 Chiếc 1           196.350
Thang cáp sơn tĩnh điện 350x100 dày 1.5 3C-TU350x100-S1.5 m 1           152.900
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU350x100-S1.5 Chiếc 1           152.900
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU350x100-S1.5 Chiếc 1           152.900
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU350x100-S1.5 Chiếc 1           152.900
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU350x100-S1.5 Chiếc 1           183.480
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU350x100-S1.5 Chiếc 1           229.350
Thang cáp sơn tĩnh điện 400x50 dày 1.5 3C-TU400x50-S1.5 m 1           113.300
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU400x50-S1.5 Chiếc 1           113.300
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU400x50-S1.5 Chiếc 1           113.300
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU400x50-S1.5 Chiếc 1           113.300
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU400x50-S1.5 Chiếc 1           135.960
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU400x50-S1.5 Chiếc 1           169.950
Thang cáp sơn tĩnh điện 400x75 dày 1.5 3C-TU400x75-S1.5 m 1           135.300
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU400x75-S1.5 Chiếc 1           135.300
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU400x75-S1.5 Chiếc 1           135.300
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU400x75-S1.5 Chiếc 1           135.300
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU400x75-S1.5 Chiếc 1           162.360
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU400x75-S1.5 Chiếc 1           202.950
Thang cáp sơn tĩnh điện 400x100 dày 1.5 3C-TU400x100-S1.5 m 1           158.400
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU400x100-S1.5 Chiếc 1           158.400
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU400x100-S1.5 Chiếc 1           158.400
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU400x100-S1.5 Chiếc 1           158.400
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU400x100-S1.5 Chiếc 1           190.080
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU400x100-S1.5 Chiếc 1           237.600
Thang cáp sơn tĩnh điện 450x50 dày 1.5 3C-TU450x50-S1.5 m 1           117.700
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU450x50-S1.5 Chiếc 1           117.700
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU450x50-S1.5 Chiếc 1           117.700
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU450x50-S1.5 Chiếc 1           117.700
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU450x50-S1.5 Chiếc 1           141.240
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU450x50-S1.5 Chiếc 1           176.550
Thang cáp sơn tĩnh điện 450x75 dày 1.5 3C-TU450x75-S1.5 m 1           140.800
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU450x75-S1.5 Chiếc 1           140.800
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU450x75-S1.5 Chiếc 1           140.800
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU450x75-S1.5 Chiếc 1           140.800
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU450x75-S1.5 Chiếc 1           168.960
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU450x75-S1.5 Chiếc 1           211.200
Thang cáp sơn tĩnh điện 450x100 dày 1.5 3C-TU450x100-S1.5 m 1           163.900
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU400x100-S1.5 Chiếc 1           163.900
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU400x100-S1.5 Chiếc 1           163.900
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU400x100-S1.5 Chiếc 1           163.900
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU400x100-S1.5 Chiếc 1           196.680
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU400x100-S1.5 Chiếc 1           245.850
Thang cáp sơn tĩnh điện 500x100 dày 1.5 3C-TU500x100-S1.5 m 1           168.300
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU500x100-S1.5 Chiếc 1           168.300
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU500x100-S1.5 Chiếc 1           168.300
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU500x100-S1.5 Chiếc 1           168.300
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU500x100-S1.5 Chiếc 1           201.960
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU500x100-S1.5 Chiếc 1           252.450
Thang cáp sơn tĩnh điện 600x100 dày 1.5 3C-TU600x100-S1.5 m 1           179.300
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU600x100-S1.5 Chiếc 1           179.300
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU600x100-S1.5 Chiếc 1           179.300
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU600x100-S1.5 Chiếc 1           179.300
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU600x100-S1.5 Chiếc 1           215.160
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU600x100-S1.5 Chiếc 1           268.950
Thang cáp sơn tĩnh điện 700x100 dày 1.5 3C-TU700x100-S1.5 m 1           189.200
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU700x100-S1.5 Chiếc 1           189.200
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU700x100-S1.5 Chiếc 1           189.200
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU700x100-S1.5 Chiếc 1           189.200
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU700x100-S1.5 Chiếc 1           227.040
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU700x100-S1.5 Chiếc 1           283.800
Thang cáp sơn tĩnh điện 800x100 dày 1.5 3C-TU800x100-S1.5 m 1           199.100
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LTU800x100-S1.5 Chiếc 1           199.100
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CLTU800x100-S1.5 Chiếc 1           199.100
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-CXTU800x100-S1.5 Chiếc 1           199.100
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TTU800x100-S1.5 Chiếc 1           238.920
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XTU800x100-S1.5 Chiếc 1           298.650
Thang CÁP -THÉP CT3. SON TĨNH ĐIỆN DÀY 2.0 MM
Thang cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 2.0 3C-TU200x50-S2.0 m 1           119.900
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU200x50-S2.0 Chiếc 1           119.900
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU200x50-S2.0 Chiếc 1           119.900
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU200x50-S2.0 Chiếc 1           119.900
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU200x50-S2.0 Chiếc 1           143.880
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU200x50-S2.0 Chiếc 1           179.850
Thang cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 2.0 3C-TU200x75-S2.0 m 1           149.600
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU200x75-S2.0 Chiếc 1           149.600
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU200x75-S2.0 Chiếc 1           149.600
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU200x75-S2.0 Chiếc 1           149.600
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU200x75-S2.0 Chiếc 1           179.520
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU200x75-S2.0 Chiếc 1           224.400
Thang cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 2.0 3C-TU200x100-S2.0 m 1           179.300
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU200x100-S2.0 Chiếc 1           179.300
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU200x100-S2.0 Chiếc 1           179.300
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU200x100-S2.0 Chiếc 1           179.300
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU200x100-S2.0 Chiếc 1           215.160
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU200x100-S2.0 Chiếc 1           268.950
Thang cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 2.0 3C-TU250x50-S2.0 m 1           126.500
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU250x50-S2.0 Chiếc 1           126.500
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU250x50-S2.0 Chiếc 1           126.500
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU250x50-S2.0 Chiếc 1           126.500
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU250x50-S2.0 Chiếc 1           151.800
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU250x50-S2.0 Chiếc 1           189.750
Thang cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 2.0 3C-TU250x75-S2.0 m 1           156.200
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU250x75-S2.0 Chiếc 1           156.200
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU250x75-S2.0 Chiếc 1           156.200
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU250x75-S2.0 Chiếc 1           156.200
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU250x75-S2.0 Chiếc 1           187.440
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU250x75-S2.0 Chiếc 1           234.300
Thang cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 2.0 3C-TU250x100-S2.0 m 1           185.900
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU250x100-S2.0 Chiếc 1           185.900
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU250x100-S2.0 Chiếc 1           185.900
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU250x100-S2.0 Chiếc 1           185.900
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU250x100-S2.0 Chiếc 1           223.080
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU250x100-S2.0 Chiếc 1           278.850
Thang cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 2.0 3C-TU300x50-S2.0 m 1           133.100
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU300x50-S2.0 Chiếc 1           133.100
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU300x50-S2.0 Chiếc 1           133.100
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU300x50-S2.0 Chiếc 1           133.100
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU300x50-S2.0 Chiếc 1           159.720
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU300x50-S2.0 Chiếc 1           199.650
Thang cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 2.0 3C-TU300x75-S2.0 m 1           162.800
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU300x75-S2.0 Chiếc 1           162.800
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU300x75-S2.0 Chiếc 1           162.800
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU300x75-S2.0 Chiếc 1           162.800
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU300x75-S2.0 Chiếc 1           195.360
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU300x75-S2.0 Chiếc 1           244.200
Thang cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 2.0 3C-TU300x100-S2.0 m 1           192.500
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU300x100-S2.0 Chiếc 1           192.500
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU300x100-S2.0 Chiếc 1           192.500
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU300x100-S2.0 Chiếc 1           192.500
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU300x100-S2.0 Chiếc 1           231.000
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU300x100-S2.0 Chiếc 1           288.750
Thang cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 2.0 3C-TU350x50-S2.0 m 1           139.700
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU350x50-S2.0 Chiếc 1           139.700
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU350x50-S2.0 Chiếc 1           139.700
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU350x50-S2.0 Chiếc 1           139.700
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU350x50-S2.0 Chiếc 1           167.640
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU350x50-S2.0 Chiếc 1           209.550
Thang cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 2.0 3C-TU350x75-S2.0 m 1           169.400
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU350x75-S2.0 Chiếc 1           169.400
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU350x75-S2.0 Chiếc 1           169.400
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU350x75-S2.0 Chiếc 1           169.400
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU350x75-S2.0 Chiếc 1           203.280
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU350x75-S2.0 Chiếc 1           254.100
Thang cáp sơn tĩnh điện 350x100 dày 2.0 3C-TU350x100-S2.0 m 1           199.100
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU350x100-S2.0 Chiếc 1           199.100
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU350x100-S2.0 Chiếc 1           199.100
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU350x100-S2.0 Chiếc 1           199.100
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU350x100-S2.0 Chiếc 1           238.920
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU350x100-S2.0 Chiếc 1           298.650
Thang cáp sơn tĩnh điện 400x50 dày 2.0 3C-TU400x50-S2.0 m 1           146.300
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU400x50-S2.0 Chiếc 1           146.300
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU400x50-S2.0 Chiếc 1           146.300
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU400x50-S2.0 Chiếc 1           146.300
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU400x50-S2.0 Chiếc 1           175.560
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU400x50-S2.0 Chiếc 1           219.450
Thang cáp sơn tĩnh điện 400x75 dày 2.0 3C-TU400x75-S2.0 m 1           176.000
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU400x75-S2.0 Chiếc 1           176.000
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU400x75-S2.0 Chiếc 1           176.000
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU400x75-S2.0 Chiếc 1           176.000
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU400x75-S2.0 Chiếc 1           211.200
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU400x75-S2.0 Chiếc 1           264.000
Thang cáp sơn tĩnh điện 400x100 dày 2.0 3C-TU400x100-S2.0 m 1           205.700
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU400x100-S2.0 Chiếc 1           205.700
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU400x100-S2.0 Chiếc 1           205.700
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU400x100-S2.0 Chiếc 1           205.700
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU400x100-S2.0 Chiếc 1           246.840
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU400x100-S2.0 Chiếc 1           308.550
Thang cáp sơn tĩnh điện 450x50 dày 2.0 3C-TU450x50-S2.0 m 1           152.900
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU450x50-S2.0 Chiếc 1           152.900
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU450x50-S2.0 Chiếc 1           152.900
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU450x50-S2.0 Chiếc 1           152.900
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU450x50-S2.0 Chiếc 1           183.480
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU450x50-S2.0 Chiếc 1           229.350
Thang cáp sơn tĩnh điện 450x75 dày 2.0 3C-TU450x75-S2.0 m 1           182.600
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU450x75-S2.0 Chiếc 1           182.600
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU450x75-S2.0 Chiếc 1           182.600
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU450x75-S2.0 Chiếc 1           182.600
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU450x75-S2.0 Chiếc 1           219.120
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU450x75-S2.0 Chiếc 1           273.900
Thang cáp sơn tĩnh điện 450x100 dày 2.0 3C-TU450x100-S2.0 m 1           212.300
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU450x100-S2.0 Chiếc 1           212.300
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU450x100-S2.0 Chiếc 1           212.300
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU450x100-S2.0 Chiếc 1           212.300
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU450x100-S2.0 Chiếc 1           254.760
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU450x100-S2.0 Chiếc 1           318.450
Thang cáp sơn tĩnh điện 500x100 dày 2.0 3C-TU500x100-S2.0 m 1           218.900
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU500x100-S2.0 Chiếc 1           218.900
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU500x100-S2.0 Chiếc 1           218.900
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU500x100-S2.0 Chiếc 1           218.900
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU500x100-S2.0 Chiếc 1           262.680
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU500x100-S2.0 Chiếc 1           328.350
Thang cáp sơn tĩnh điện 600x100 dày 2.0 3C-TU600x100-S2.0 m 1           232.100
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU600x100-S2.0 Chiếc 1           232.100
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU600x100-S2.0 Chiếc 1           232.100
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU600x100-S2.0 Chiếc 1           232.100
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU600x100-S2.0 Chiếc 1           278.520
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU600x100-S2.0 Chiếc 1           348.150
Thang cáp sơn tĩnh điện 700x100 dày 2.0 3C-TU700x100-S2.0 m 1           244.200
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU700x100-S2.0 Chiếc 1           244.200
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU700x100-S2.0 Chiếc 1           244.200
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU700x100-S2.0 Chiếc 1           244.200
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU700x100-S2.0 Chiếc 1           293.040
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU700x100-S2.0 Chiếc 1           366.300
Thang cáp sơn tĩnh điện 800x100 dày 2.0 3C-TU800x100-S2.0 m 1           257.400
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU800x100-S2.0 Chiếc 1           257.400
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU800x100-S2.0 Chiếc 1           257.400
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU800x100-S2.0 Chiếc 1           257.400
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU800x100-S2.0 Chiếc 1           308.880
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU800x100-S2.0 Chiếc 1           386.100
Thang cáp sơn tĩnh điện 1000x100 dày 2.0 3C-TU1000x100-S2.0 m 1           283.800
Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LTU1000x100-S2.0 Chiếc 1           283.800
Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CLTU1000x100-S2.0 Chiếc 1           283.800
Co Xuống  CX  thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-CXTU1000x100-S2.0 Chiếc 1           283.800
Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TTU1000x100-S2.0 Chiếc 1           340.560
Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XTU1000x100-S2.0 Chiếc 1           425.700

Thang cáp. Thang cap. Thang điện. Thang  Cáp điện. Thang Cap Dien. Cable Ladder

 

Bảng giá máng cáp Mở

Tên sản phẩm Mã sản phẩm ĐV SL Giá(VND)
MÁNG CÁP- THÉP CT3.  SƠN TĨNH ĐIỆN. DÀY 0.8MM
Máng cáp mặt cắt định hình C-75x50 (mm)         
Máng cáp sơn tĩnh điện 75x50 dày 0.8 3C-M75x50-S0.8 m 1        51.700
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-NU75-S0.8 m 1        26.400
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-LM75x50-S0.8 c 1        51.700
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-LNU75-S0.8 c 1        26.400
Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM75x50-S0.8 c 1        51.700
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 3C-CLNU75-S0.8 c 1        26.400
Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXC75x50-S0.8 c 1        51.700
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 3C-CXNU75-S0.8 c 1        26.400
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-TM75x50-S0.8 c 1        62.040
Nắp T sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-TNU75-S0.8 c 1        31.680
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-XM75x50-S0.8 c 1        77.550
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-XNU75-S0.8 c 1        39.600
Máng cáp mặt cắt định hình C-100x50 (mm)                       -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 0.8 3C-M100x50-S0.8 m 1        58.300
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-NU100-S0.8 m 1        33.000
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-LM100x50-S0.8 c 1        58.300
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-LNU100-S0.8 c 1        33.000
Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM100x50-S0.8 c 1        58.300
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 3C-CLNU100-S0.8 c 1        33.000
Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXC100x50-S0.8 c 1        58.300
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 3C-CXNU100-S0.8 c 1        33.000
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-TM100x50-S0.8 c 1        69.960
Nắp T sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-TNU100-S0.8 c 1        39.600
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-XM100x50-S0.8 c 1        87.450
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-XNU100-S0.8 c 1        49.500
Máng cáp 100x75mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 0.8 3C-M100x75-S0.8 m 1        70.400
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-NU100-S0.8 m 1        33.000
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-LM100x75-S0.8 c 1        70.400
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-LNU100-S0.8 c 1        33.000
Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM100x75-S0.8 c 1        70.400
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 3C-CLNU100-S0.8 c 1        33.000
Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXC100x75-S0.8 c 1        70.400
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 3C-CXNU100-S0.8 c 1        33.000
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-TM100x75-S0.8 c 1        84.480
Nắp T sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-TNU100-S0.8 c 1        39.600
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-XM100x75-S0.8 c 1      105.600
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-XNU100-S0.8 c 1        49.500
Máng cáp 100x100mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 0.8 3C-M100x100-S0.8 m 1        83.600
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-NU100-S0.8 m 1        33.000
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-LM100x100-S0.8 c 1        83.600
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-LNU100-S0.8 c 1        33.000
Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM100x100-S0.8 c 1        83.600
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 3C-CLNU100-S0.8 c 1        33.000
Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXC100x100-S0.8 c 1        83.600
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 3C-CXNU100-S0.8 c 1        33.000
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-TM100x100-S0.8 c 1      100.320
Nắp T sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-TNU100-S0.8 c 1        39.600
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-XM100x100-S0.8 c 1      125.400
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-XNU100-S0.8 c 1        49.500
Máng cáp 150x50 mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 150x50 dày 0.8 3C-M150x50-S0.8 m 1        70.400
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-NU150-S0.8 m 1        45.100
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-LM150x50-S0.8 c 1        70.400
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-LNU150-S0.8 c 1        45.100
Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM150x50-S0.8 c 1        70.400
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 3C-CLNU150-S0.8 c 1        45.100
Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXC150x50-S0.8 c 1        70.400
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 3C-CXNU150-S0.8 c 1        45.100
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-TM150x50-S0.8 c 1        84.480
Nắp T sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-TNU150-S0.8 c 1        54.120
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-XM150x50-S0.8 c 1      105.600
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-XNU150-S0.8 c 1        67.650
Máng cáp 150x75mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 0.8 3C-M150x75-S0.8 m 1        83.600
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-NU150-S0.8 m 1        45.100
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-LM150x75-S0.8 c 1        83.600
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-LNU150-S0.8 c 1        45.100
Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM150x75-S0.8 c 1        83.600
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 3C-CLNU150-S0.8 c 1        45.100
Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXC150x75-S0.8 c 1        83.600
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 3C-CXNU150-S0.8 c 1        45.100
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-TM150x75-S0.8 c 1      100.320
Nắp T sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-TNU150-S0.8 c 1        54.120
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-XM150x75-S0.8 c 1      125.400
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-XNU150-S0.8 c 1        67.650
Máng cáp 150x100mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 150x100 dày 0.8 3C-M150x100-S0.8 m 1        95.700
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-NU150-S0.8 m 1        45.100
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-LM150x100-S0.8 c 1        95.700
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-LNU150-S0.8 c 1        45.100
Co lên máng cáp CL dày 0.8 3C-CLM150x100-S0.8 c 1        95.700
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 0.8 3C-CLNU150-S0.8 c 1        45.100
Co xuống máng cáp CX dày 0.8 3C-CXC150x100-S0.8 c 1        95.700
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 0.8 3C-CXNU150-S0.8 c 1        45.100
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-TM150x100-S0.8 c 1      114.840
Nắp T sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-TNU150-S0.8 c 1        54.120
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-XM150x100-S0.8 c 1      143.550
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 0.8 3C-XNU150-S0.8 c 1        67.650
MÁNG CÁP - VẬT LIỆU THÉP CT3.  SƠN TĨNH ĐIỆN. DÀY 1.0MM 
Máng cáp 75x50 mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 75x50 dày 1.0 3C-M75x50-S1.0 m 1        64.900
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-NU75-S1.0 m 1        33.000
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LM75x50-S1.0 c 1        64.900
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LNU75-S1.0 c 1        33.000
Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM75x50-S1.0 c 1        64.900
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU75-S1.0 c 1        33.000
Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXC75x50-S1.0 c 1        64.900
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU75-S1.0 c 1        33.000
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TM75x50-S1.0 c 1        77.880
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TNU75-S1.0 c 1        39.600
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XM75x50-S1.0 c 1        97.350
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XNU75-S1.0 c 1        49.500
Máng cáp 100x50 mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 1.0 3C-M100x50-S1.0 m 1        72.600
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-NU100-S1.0 m 1        40.700
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LM100x50-S1.0 c 1        72.600
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LNU100-S1.0 c 1        40.700
Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM100x50-S1.0 c 1        72.600
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU100-S1.0 c 1        40.700
Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXC100x50-S1.0 c 1        72.600
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU100-S1.0 c 1        40.700
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TM100x50-S1.0 c 1        87.120
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TNU100-S1.0 c 1        48.840
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XM100x50-S1.0 c 1      108.900
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XNU100-S1.0 c 1        61.050
Máng cáp 100x75mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.0 3C-M100x75-S1.0 m 1        88.000
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-NU100-S1.0 m 1        40.700
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LM100x75-S1.0 c 1        88.000
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LNU100-S1.0 c 1        40.700
Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM100x75-S1.0 c 1        88.000
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU100-S1.0 c 1        40.700
Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXC100x75-S1.0 c 1        88.000
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU100-S1.0 c 1        40.700
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TM100x75-S1.0 c 1      105.600
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TNU100-S1.0 c 1        48.840
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XM100x75-S1.0 c 1      132.000
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XNU100-S1.0 c 1        61.050
Máng cáp 100x100mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 1.0 3C-M100x100-S1.0 m 1      104.500
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-NU100-S1.0 m 1        40.700
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LM100x100-S1.0 c 1      104.500
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LNU100-S1.0 c 1        40.700
Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM100x100-S1.0 c 1      104.500
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU100-S1.0 c 1        40.700
Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXC100x100-S1.0 c 1      104.500
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU100-S1.0 c 1        40.700
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TM100x100-S1.0 c 1      125.400
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TNU100-S1.0 c 1        48.840
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XM100x100-S1.0 c 1      156.750
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XNU100-S1.0 c 1        61.050
Máng cáp 150x50 mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 150x50 dày 1.0 3C-M150x50-S1.0 m 1        88.000
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-NU150-S1.0 m 1        57.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LM150x50-S1.0 c 1        88.000
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LNU150-S1.0 c 1        57.200
Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM150x50-S1.0 c 1        88.000
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU150-S1.0 c 1        57.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXC150x50-S1.0 c 1        88.000
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU150-S1.0 c 1        57.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TM150x50-S1.0 c 1      105.600
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TNU150-S1.0 c 1        68.640
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XM150x50-S1.0 c 1      132.000
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XNU150-S1.0 c 1        85.800
Máng cáp 150x75mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.0 3C-M150x75-S1.0 m 1      104.500
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-NU150-S1.0 m 1        57.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LM150x75-S1.0 c 1      104.500
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LNU150-S1.0 c 1        57.200
Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM150x75-S1.0 c 1      104.500
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU150-S1.0 c 1        57.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXC150x75-S1.0 c 1      104.500
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU150-S1.0 c 1        57.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TM150x75-S1.0 c 1      125.400
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TNU150-S1.0 c 1        68.640
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XM150x75-S1.0 c 1      156.750
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XNU150-S1.0 c 1        85.800
Máng cáp 150x100mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 150x100 dày 1.0 3C-M150x100-S1.0 m 1      119.900
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-NU150-S1.0 m 1        57.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LM150x100-S1.0 c 1      119.900
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LNU150-S1.0 c 1        57.200
Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM150x100-S1.0 c 1      119.900
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU150-S1.0 c 1        57.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXC150x100-S1.0 c 1      119.900
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU150-S1.0 c 1        57.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TM150x100-S1.0 c 1      143.880
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TNU150-S1.0 c 1        68.640
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XM150x100-S1.0 c 1      179.850
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XNU150-S1.0 c 1        85.800
Máng cáp 200x50 mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện  200x50 dày 1.0 3C-M200x50-S1.0 m 1      104.500
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-NU200-S1.0 m 1        72.600
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LM200x50-S1.0 c 1      104.500
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LNU200-S1.0 c 1        72.600
Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM200x50-S1.0 c 1      104.500
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU200-S1.0 c 1        72.600
Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXC200x50-S1.0 c 1      104.500
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU200-S1.0 c 1        72.600
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TM200x50-S1.0 c 1      125.400
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TNU200-S1.0 c 1        87.120
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XM200x50-S1.0 c 1      156.750
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XNU200-S1.0 c 1      108.900
Máng cáp 200x75mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.0 3C-M200x75-S1.0 m 1      119.900
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-NU200-S1.0 m 1        72.600
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LM200x75-S1.0 c 1      119.900
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LNU200-S1.0 c 1        72.600
Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM200x75-S1.0 c 1      119.900
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU200-S1.0 c 1        72.600
Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXC200x75-S1.0 c 1      119.900
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU200-S1.0 c 1        72.600
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TM200x75-S1.0 c 1      143.880
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TNU200-S1.0 c 1        87.120
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XM200x75-S1.0 c 1      179.850
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XNU200-S1.0 c 1      108.900
Máng cáp 200x100mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.0 3C-M200x100-S1.0 m 1      135.300
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-NU200-S1.0 m 1        72.600
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LM200x100-S1.0 c 1      135.300
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LNU200-S1.0 c 1        72.600
Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM200x100-S1.0 c 1      135.300
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU200-S1.0 c 1        72.600
Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXC200x100-S1.0 c 1      135.300
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU200-S1.0 c 1        72.600
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TM200x100-S1.0 c 1      162.360
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TNU200-S1.0 c 1        87.120
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XM200x100-S1.0 c 1      202.950
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XNU200-S1.0 c 1      108.900
Máng cáp 250x50 mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.0 3C-M250x50-S1.0 m 1      119.900
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-NU250-S1.0 m 1        88.000
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LM250x50-S1.0 c 1      119.900
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LNU250-S1.0 c 1        88.000
Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM250x50-S1.0 c 1      119.900
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU250-S1.0 c 1        88.000
Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXC250x50-S1.0 c 1      119.900
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU250-S1.0 c 1        88.000
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TM250x50-S1.0 c 1      143.880
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TNU250-S1.0 c 1      105.600
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XM250x50-S1.0 c 1      179.850
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XNU250-S1.0 c 1      132.000
Máng cáp 250x75mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.0 3C-M250x75-S1.0 m 1      135.300
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-NU250-S1.0 m 1        88.000
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LM250x75-S1.0 c 1      135.300
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LNU250-S1.0 c 1        88.000
Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM250x75-S1.0 c 1      135.300
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU250-S1.0 c 1        88.000
Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXC250x75-S1.0 c 1      135.300
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU250-S1.0 c 1        88.000
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TM250x75-S1.0 c 1      162.360
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TNU250-S1.0 c 1      105.600
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XM250x75-S1.0 c 1      202.950
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XNU250-S1.0 c 1      132.000
Máng cáp 250x100mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện  250x100 dày 1.0 3C-M250x100-S1.0 m 1      151.800
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-NU250-S1.0 m 1        88.000
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LM250x100-S1.0 c 1      151.800
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LNU250-S1.0 c 1        88.000
Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM250x100-S1.0 c 1      151.800
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU250-S1.0 c 1        88.000
Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXC250x100-S1.0 c 1      151.800
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU250-S1.0 c 1        88.000
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TM250x100-S1.0 c 1      182.160
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TNU250-S1.0 c 1      105.600
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XM250x100-S1.0 c 1      227.700
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XNU250-S1.0 c 1      132.000
Máng cáp 300x50 mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.0 3C-M300x50-S1.0 m 1      135.300
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-NU300-S1.0 m 1      104.500
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LM300x50-S1.0 c 1      135.300
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LNU300-S1.0 c 1      104.500
Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM300x50-S1.0 c 1      135.300
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU300-S1.0 c 1      104.500
Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXC300x50-S1.0 c 1      135.300
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU300-S1.0 c 1      104.500
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TM300x50-S1.0 c 1      162.360
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TNU300-S1.0 c 1      125.400
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XM300x50-S1.0 c 1      202.950
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XNU300-S1.0 c 1      156.750
Máng cáp 300x75mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.0 3C-M300x75-S1.0 m 1      151.800
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-NU300-S1.0 m 1      104.500
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LM300x75-S1.0 c 1      151.800
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LNU300-S1.0 c 1      104.500
Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM300x75-S1.0 c 1      151.800
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU300-S1.0 c 1      104.500
Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXC300x75-S1.0 c 1      151.800
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU300-S1.0 c 1      104.500
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TM300x75-S1.0 c 1      182.160
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TNU300-S1.0 c 1      125.400
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XM300x75-S1.0 c 1      227.700
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XNU300-S1.0 c 1      156.750
Máng cáp 300x100mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.0 3C-M300x100-S1.0 m 1      167.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-NU300-S1.0 m 1      104.500
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LM300x100-S1.0 c 1      167.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-LNU300-S1.0 c 1      104.500
Co lên máng cáp CL dày 1.0 3C-CLM300x100-S1.0 c 1      167.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.0 3C-CLNU300-S1.0 c 1      104.500
Co xuống máng cáp CX dày 1.0 3C-CXC300x100-S1.0 c 1      167.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.0 3C-CXNU300-S1.0 c 1      104.500
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TM300x100-S1.0 c 1      200.640
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-TNU300-S1.0 c 1      125.400
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XM300x100-S1.0 c 1      250.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.0 3C-XNU300-S1.0 c 1      156.750
MÁNG CÁP - VẬT LIỆU THÉP CT3.  SƠN TĨNH ĐIỆN. DÀY 1.2MM
Máng cáp 100x50 mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 1.2 3C-M100x50-S1.2 m 1        84.700
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-NU100-S1.2 m 1        47.300
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LM100x50-S1.2 c 1        84.700
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LNU100-S1.2 c 1        47.300
Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM100x50-S1.2 c 1        84.700
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU100-S1.2 c 1        47.300
Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXC100x50-S1.2 c 1        84.700
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU100-S1.2 c 1        47.300
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM100x50-S1.2 c 1      101.640
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TNU100-S1.2 c 1        56.760
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XM100x50-S1.2 c 1      127.050
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XNU100-S1.2 c 1        70.950
Máng cáp 100x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.2 3C-M100x75-S1.2 m 1      103.400
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-NU100-S1.2 m 1        47.300
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LM100x75-S1.2 c 1      103.400
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LNU100-S1.2 c 1        47.300
Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM100x75-S1.2 c 1      103.400
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU100-S1.2 c 1        47.300
Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXC100x75-S1.2 c 1      103.400
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU100-S1.2 c 1        47.300
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM100x75-S1.2 c 1      124.080
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TNU100-S1.2 c 1        56.760
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XM100x75-S1.2 c 1      155.100
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XNU100-S1.2 c 1        70.950
Máng cáp 100x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 1.2 3C-M100x100-S1.2 m 1      121.000
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-NU100-S1.2 m 1        47.300
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LM100x100-S1.2 c 1      121.000
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LNU100-S1.2 c 1        47.300
Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM100x100-S1.2 c 1      121.000
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU100-S1.2 c 1        47.300
Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXC100x100-S1.2 c 1      121.000
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU100-S1.2 c 1        47.300
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM100x100-S1.2 c 1      145.200
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TNU100-S1.2 c 1        56.760
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XM100x100-S1.2 c 1      181.500
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XNU100-S1.2 c 1        70.950
Máng cáp 150x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 150x50 dày 1.2 3C-M150x50-S1.2 m 1      103.400
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-NU150-S1.2 m 1        66.000
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LM150x50-S1.2 c 1      103.400
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LNU150-S1.2 c 1        66.000
Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM150x50-S1.2 c 1      103.400
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU150-S1.2 c 1        66.000
Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXC150x50-S1.2 c 1      103.400
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU150-S1.2 c 1        66.000
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM150x50-S1.2 c 1      124.080
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TNU150-S1.2 c 1        79.200
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XM150x50-S1.2 c 1      155.100
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XNU150-S1.2 c 1        99.000
Máng cáp 150x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.2 3C-M150x75-S1.2 m 1      121.000
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-NU150-S1.2 m 1        66.000
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LM150x75-S1.2 c 1      121.000
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LNU150-S1.2 c 1        66.000
Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM150x75-S1.2 c 1      121.000
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU150-S1.2 c 1        66.000
Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXC150x75-S1.2 c 1      121.000
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU150-S1.2 c 1        66.000
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM150x75-S1.2 c 1      145.200
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TNU150-S1.2 c 1        79.200
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XM150x75-S1.2 c 1      181.500
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XNU150-S1.2 c 1        99.000
Máng cáp 150x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 150x100 dày 1.2 3C-M150x100-S1.2 m 1      139.700
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-NU150-S1.2 m 1        66.000
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LM150x100-S1.2 c 1      139.700
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LNU150-S1.2 c 1        66.000
Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM150x100-S1.2 c 1      139.700
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU150-S1.2 c 1        66.000
Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXC150x100-S1.2 c 1      139.700
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU150-S1.2 c 1        66.000
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM150x100-S1.2 c 1      167.640
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TNU150-S1.2 c 1        79.200
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XM150x100-S1.2 c 1      209.550
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XNU150-S1.2 c 1        99.000
Máng cáp 200x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 1.2 3C-M200x50-S1.2 m 1      121.000
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-NU200-S1.2 m 1        84.700
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LM200x50-S1.2 c 1      121.000
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LNU200-S1.2 c 1        84.700
Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM200x50-S1.2 c 1      121.000
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU200-S1.2 c 1        84.700
Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXC200x50-S1.2 c 1      121.000
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU200-S1.2 c 1        84.700
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM200x50-S1.2 c 1      145.200
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TNU200-S1.2 c 1      101.640
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XM200x50-S1.2 c 1      181.500
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XNU200-S1.2 c 1      127.050
Máng cáp 200x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.2 3C-M200x75-S1.2 m 1      139.700
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-NU200-S1.2 m 1        84.700
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LM200x75-S1.2 c 1      139.700
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LNU200-S1.2 c 1        84.700
Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM200x75-S1.2 c 1      139.700
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU200-S1.2 c 1        84.700
Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXC200x75-S1.2 c 1      139.700
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU200-S1.2 c 1        84.700
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM200x75-S1.2 c 1      167.640
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TNU200-S1.2 c 1      101.640
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XM200x75-S1.2 c 1      209.550
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XNU200-S1.2 c 1      127.050
Máng cáp 200x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.2 3C-M200x100-S1.2 m 1      158.400
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-NU200-S1.2 m 1        84.700
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LM200x100-S1.2 c 1      158.400
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LNU200-S1.2 c 1        84.700
Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM200x100-S1.2 c 1      158.400
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU200-S1.2 c 1        84.700
Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXC200x100-S1.2 c 1      158.400
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU200-S1.2 c 1        84.700
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM200x100-S1.2 c 1      190.080
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TNU200-S1.2 c 1      101.640
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XM200x100-S1.2 c 1      237.600
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XNU200-S1.2 c 1      127.050
Máng cáp 250x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.2 3C-M250x50-S1.2 m 1      139.700
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-NU250-S1.2 m 1      103.400
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LM250x50-S1.2 c 1      139.700
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LNU250-S1.2 c 1      103.400
Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM250x50-S1.2 c 1      139.700
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU250-S1.2 c 1      103.400
Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXC250x50-S1.2 c 1      139.700
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU250-S1.2 c 1      103.400
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM250x50-S1.2 c 1      167.640
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TNU250-S1.2 c 1      124.080
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XM250x50-S1.2 c 1      209.550
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XNU250-S1.2 c 1      155.100
Máng cáp 250x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.2 3C-M250x75-S1.2 m 1      158.400
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-NU250-S1.2 m 1      103.400
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LM250x75-S1.2 c 1      158.400
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LNU250-S1.2 c 1      103.400
Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM250x75-S1.2 c 1      158.400
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU250-S1.2 c 1      103.400
Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXC250x75-S1.2 c 1      158.400
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU250-S1.2 c 1      103.400
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM250x75-S1.2 c 1      190.080
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TNU250-S1.2 c 1      124.080
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XM250x75-S1.2 c 1      237.600
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XNU250-S1.2 c 1      155.100
Máng cáp 250x100mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.2 3C-M250x100-S1.2 m 1      177.100
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-NU250-S1.2 m 1      103.400
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LM250x100-S1.2 c 1      177.100
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LNU250-S1.2 c 1      103.400
Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM250x100-S1.2 c 1      177.100
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU250-S1.2 c 1      103.400
Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXC250x100-S1.2 c 1      177.100
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU250-S1.2 c 1      103.400
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM250x100-S1.2 c 1      212.520
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TNU250-S1.2 c 1      124.080
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XM250x100-S1.2 c 1      265.650
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XNU250-S1.2 c 1      155.100
Máng cáp 300x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.2 3C-M300x50-S1.2 m 1      158.400
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-NU300-S1.2 m 1      121.000
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LM300x50-S1.2 c 1      158.400
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LNU300-S1.2 c 1      121.000
Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM300x50-S1.2 c 1      158.400
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU300-S1.2 c 1      121.000
Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXC300x50-S1.2 c 1      158.400
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU300-S1.2 c 1      121.000
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM300x50-S1.2 c 1      190.080
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TNU300-S1.2 c 1      145.200
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XM300x50-S1.2 c 1      237.600
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XNU300-S1.2 c 1      181.500
Máng cáp 300x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.2 3C-M300x75-S1.2 m 1      177.100
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-NU300-S1.2 m 1      121.000
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LM300x75-S1.2 c 1      177.100
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LNU300-S1.2 c 1      121.000
Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM300x75-S1.2 c 1      177.100
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU300-S1.2 c 1      121.000
Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXC300x75-S1.2 c 1      177.100
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU300-S1.2 c 1      121.000
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM300x75-S1.2 c 1      212.520
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TNU300-S1.2 c 1      145.200
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XM300x75-S1.2 c 1      265.650
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XNU300-S1.2 c 1      181.500
Máng cáp 300x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.2 3C-M300x100-S1.2 m 1      194.700
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-NU300-S1.2 m 1      121.000
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LM300x100-S1.2 c 1      194.700
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LNU300-S1.2 c 1      121.000
Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM300x100-S1.2 c 1      194.700
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU300-S1.2 c 1      121.000
Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXC300x100-S1.2 c 1      194.700
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU300-S1.2 c 1      121.000
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM300x100-S1.2 c 1      233.640
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TNU300-S1.2 c 1      145.200
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XM300x100-S1.2 c 1      292.050
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XNU300-S1.2 c 1      181.500
Máng cáp 350x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 1.2 3C-M350x50-S1.2 m 1      177.100
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-NU350-S1.2 m 1      139.700
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LM350x50-S1.2 c 1      177.100
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LNU350-S1.2 c 1      139.700
Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM350x50-S1.2 c 1      177.100
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU350-S1.2 c 1      139.700
Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXC350x50-S1.2 c 1      177.100
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU350-S1.2 c 1      139.700
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM350x50-S1.2 c 1      212.520
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TNU350-S1.2 c 1      167.640
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XM350x50-S1.2 c 1      265.650
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XNU350-S1.2 c 1      209.550
Máng cáp 350x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 1.2 3C-M350x75-S1.2 m 1      194.700
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-NU350-S1.2 m 1      139.700
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LM350x75-S1.2 c 1      194.700
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LNU350-S1.2 c 1      139.700
Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM350x75-S1.2 c 1      194.700
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU350-S1.2 c 1      139.700
Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXC350x75-S1.2 c 1      194.700
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU350-S1.2 c 1      139.700
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM350x75-S1.2 c 1      233.640
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TNU350-S1.2 c 1      167.640
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XM350x75-S1.2 c 1      292.050
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XNU350-S1.2 c 1      209.550
Máng cáp 350x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 350x100 dày 1.2 3C-M350x100-S1.2 m 1      213.400
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-NU350-S1.2 m 1      139.700
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LM350x100-S1.2 c 1      213.400
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LNU350-S1.2 c 1      139.700
Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM350x100-S1.2 c 1      213.400
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU350-S1.2 c 1      139.700
Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXC350x100-S1.2 c 1      213.400
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU350-S1.2 c 1      139.700
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM350x100-S1.2 c 1      256.080
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TNU350-S1.2 c 1      167.640
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XM350x100-S1.2 c 1      320.100
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XNU350-S1.2 c 1      209.550
Máng cáp 400x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 400x50 dày 1.2 3C-M400x50-S1.2 m 1      194.700
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-NU400-S1.2 m 1      158.400
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LM40050-S1.2 c 1      194.700
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LNU400-S1.2 c 1      158.400
Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM400x50-S1.2 c 1      194.700
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU400-S1.2 c 1      158.400
Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXC400x50-S1.2 c 1      194.700
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU400-S1.2 c 1      158.400
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM400x50-S1.2 c 1      233.640
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TNU400-S1.2 c 1      190.080
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XM400x50-S1.2 c 1      292.050
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XNU400-S1.2 c 1      237.600
Máng cáp 400x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 400x75 dày 1.2 3C-M400x75-S1.2 m 1      213.400
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-NU400-S1.2 m 1      158.400
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LM400x75-S1.2 c 1      213.400
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LNU400-S1.2 c 1      158.400
Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM400x75-S1.2 c 1      213.400
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU400-S1.2 c 1      158.400
Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXC400x75-S1.2 c 1      213.400
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU400-S1.2 c 1      158.400
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM400x75-S1.2 c 1      256.080
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TNU400-S1.2 c 1      190.080
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XM400x75-S1.2 c 1      320.100
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XNU400-S1.2 c 1      237.600
Máng cáp 400x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 400x100 dày 1.2 3C-M400x100-S1.2 m 1      232.100
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-NU400-S1.2 m 1      158.400
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LM400x100-S1.2 c 1      232.100
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-LNU400-S1.2 c 1      158.400
Co lên máng cáp CL dày 1.2 3C-CLM400x100-S1.2 c 1      232.100
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.2 3C-CLNU400-S1.2 c 1      158.400
Co xuống máng cáp CX dày 1.2 3C-CXC400x100-S1.2 c 1      232.100
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.2 3C-CXNU400-S1.2 c 1      158.400
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TM400x100-S1.2 c 1      278.520
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-TNU400-S1.2 c 1      190.080
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XM400x100-S1.2 c 1      348.150
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.2 3C-XNU400-S1.2 c 1      237.600
MÁNG CÁP - VẬT LIỆU THÉP CT3.  SƠN TĨNH ĐIỆN. DÀY 1.5MM
Máng cáp 100x50 mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 1.5 3C-M100x50-S1.5 m 1      101.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU100-S1.5 m 1        57.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM100x50-S1.5 c 1      101.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU100-S1.5 c 1        57.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM100x50-S1.5 c 1      101.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU100-S1.5 c 1        57.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC100x50-S1.5 c 1      101.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU100-S1.5 c 1        57.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM100x50-S1.5 c 1      121.440
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU100-S1.5 c 1        68.640
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM100x50-S1.5 c 1      151.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU100-S1.5 c 1        85.800
Máng cáp 100x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 100x75 dày 1.5 3C-M100x75-S1.5 m 1      123.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU100-S1.5 m 1        57.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM100x75-S1.5 c 1      123.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU100-S1.5 c 1        57.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM100x75-S1.5 c 1      123.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU100-S1.5 c 1        57.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC100x75-S1.5 c 1      123.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU100-S1.5 c 1        57.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM100x75-S1.5 c 1      147.840
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU100-S1.5 c 1        68.640
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM100x75-S1.5 c 1      184.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU100-S1.5 c 1        85.800
Máng cáp 100x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 100x100 dày 1.5 3C-M100x100-S1.5 m 1      145.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU100-S1.5 m 1        57.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM100x100-S1.5 c 1      145.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU100-S1.5 c 1        57.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM100x100-S1.5 c 1      145.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU100-S1.5 c 1        57.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC100x100-S1.5 c 1      145.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU100-S1.5 c 1        57.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM100x100-S1.5 c 1      174.240
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU100-S1.5 c 1        68.640
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM100x100-S1.5 c 1      217.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU100-S1.5 c 1        85.800
Máng cáp 150x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 150x50 dày 1.5 3C-M150x50-S1.5 m 1      123.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU150-S1.5 m 1        79.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM150x50-S1.5 c 1      123.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU150-S1.5 c 1        79.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM150x50-S1.5 c 1      123.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU150-S1.5 c 1        79.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC150x50-S1.5 c 1      123.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU150-S1.5 c 1        79.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM150x50-S1.5 c 1      147.840
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU150-S1.5 c 1        95.040
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM150x50-S1.5 c 1      184.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU150-S1.5 c 1      118.800
Máng cáp 150x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 150x75 dày 1.5 3C-M150x75-S1.5 m 1      145.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU150-S1.5 m 1        79.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM150x75-S1.5 c 1      145.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU150-S1.5 c 1        79.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM150x75-S1.5 c 1      145.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU150-S1.5 c 1        79.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC150x75-S1.5 c 1      145.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU150-S1.5 c 1        79.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM150x75-S1.5 c 1      174.240
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU150-S1.5 c 1        95.040
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM150x75-S1.5 c 1      217.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU150-S1.5 c 1      118.800
Máng cáp 150x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 150x100 dày 1.5 3C-M150x100-S1.5 m 1      167.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU150-S1.5 m 1        79.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM150x100-S1.5 c 1      167.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU150-S1.5 c 1        79.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM150x100-S1.5 c 1      167.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU150-S1.5 c 1        79.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC150x100-S1.5 c 1      167.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU150-S1.5 c 1        79.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM150x100-S1.5 c 1      200.640
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU150-S1.5 c 1        95.040
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM150x100-S1.5 c 1      250.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU150-S1.5 c 1      118.800
Máng cáp 200x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện  200x50 dày 1.5 3C-M200x50-S1.5 m 1      145.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU200-S1.5 m 1      101.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM200x50-S1.5 c 1      145.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU200-S1.5 c 1      101.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM200x50-S1.5 c 1      145.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU200-S1.5 c 1      101.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC200x50-S1.5 c 1      145.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU200-S1.5 c 1      101.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM200x50-S1.5 c 1      174.240
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU200-S1.5 c 1      121.440
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM200x50-S1.5 c 1      217.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU200-S1.5 c 1      151.800
Máng cáp 200x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 1.5 3C-M200x75-S1.5 m 1      167.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU200-S1.5 m 1      101.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM200x75-S1.5 c 1      167.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU200-S1.5 c 1      101.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM200x75-S1.5 c 1      167.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU200-S1.5 c 1      101.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC200x75-S1.5 c 1      167.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU200-S1.5 c 1      101.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM200x75-S1.5 c 1      200.640
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU200-S1.5 c 1      121.440
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM200x75-S1.5 c 1      250.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU200-S1.5 c 1      151.800
Máng cáp 200x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 1.5 3C-M200x100-S1.5 m 1      189.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU200-S1.5 m 1      101.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM200x100-S1.5 c 1      189.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU200-S1.5 c 1      101.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM200x100-S1.5 c 1      189.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU200-S1.5 c 1      101.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC200x100-S1.5 c 1      189.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU200-S1.5 c 1      101.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM200x100-S1.5 c 1      227.040
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU200-S1.5 c 1      121.440
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM200x100-S1.5 c 1      283.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU200-S1.5 c 1      151.800
Máng cáp 250x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 1.5 3C-M250x50-S1.5 m 1      167.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU250-S1.5 m 1      123.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM250x50-S1.5 c 1      167.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU250-S1.5 c 1      123.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM250x50-S1.5 c 1      167.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU250-S1.5 c 1      123.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC250x50-S1.5 c 1      167.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU250-S1.5 c 1      123.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM250x50-S1.5 c 1      200.640
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU250-S1.5 c 1      147.840
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM250x50-S1.5 c 1      250.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU250-S1.5 c 1      184.800
Máng cáp 250x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 1.5 3C-M250x75-S1.5 m 1      189.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU250-S1.5 m 1      123.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM250x75-S1.5 c 1      189.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU250-S1.5 c 1      123.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM250x75-S1.5 c 1      189.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU250-S1.5 c 1      123.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC250x75-S1.5 c 1      189.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU250-S1.5 c 1      123.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM250x75-S1.5 c 1      227.040
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU250-S1.5 c 1      147.840
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM250x75-S1.5 c 1      283.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU250-S1.5 c 1      184.800
Máng cáp 250x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 1.5 3C-M250x100-S1.5 m 1      211.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU250-S1.5 m 1      123.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM250x100-S1.5 c 1      211.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU250-S1.5 c 1      123.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM250x100-S1.5 c 1      211.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU250-S1.5 c 1      123.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC250x100-S1.5 c 1      211.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU250-S1.5 c 1      123.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM250x100-S1.5 c 1      253.440
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU250-S1.5 c 1      147.840
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM250x100-S1.5 c 1      316.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU250-S1.5 c 1      184.800
Máng cáp 300x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 1.5 3C-M300x50-S1.5 m 1      189.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU300-S1.5 m 1      145.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM300x50-S1.5 c 1      189.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU300-S1.5 c 1      145.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM300x50-S1.5 c 1      189.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU300-S1.5 c 1      145.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC300x50-S1.5 c 1      189.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU300-S1.5 c 1      145.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM300x50-S1.5 c 1      227.040
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU300-S1.5 c 1      174.240
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM300x50-S1.5 c 1      283.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU300-S1.5 c 1      217.800
Máng cáp 300x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 1.5 3C-M300x75-S1.5 m 1      211.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU300-S1.5 m 1      145.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM300x75-S1.5 c 1      211.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU300-S1.5 c 1      145.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM300x75-S1.5 c 1      211.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU300-S1.5 c 1      145.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC300x75-S1.5 c 1      211.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU300-S1.5 c 1      145.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM300x75-S1.5 c 1      253.440
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU300-S1.5 c 1      174.240
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM300x75-S1.5 c 1      316.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU300-S1.5 c 1      217.800
Máng cáp 300x100mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 1.5 3C-M300x100-S1.5 m 1      233.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU300-S1.5 m 1      145.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM300x100-S1.5 c 1      233.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU300-S1.5 c 1      145.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM300x100-S1.5 c 1      233.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU300-S1.5 c 1      145.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC300x100-S1.5 c 1      233.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU300-S1.5 c 1      145.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM300x100-S1.5 c 1      279.840
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU300-S1.5 c 1      174.240
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM300x100-S1.5 c 1      349.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU300-S1.5 c 1      217.800
Máng cáp 350x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 1.5 3C-M350x50-S1.5 m 1      211.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU350-S1.5 m 1      167.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM350x50-S1.5 c 1      211.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU350-S1.5 c 1      167.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM350x50-S1.5 c 1      211.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU350-S1.5 c 1      167.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC350x50-S1.5 c 1      211.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU350-S1.5 c 1      167.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM350x50-S1.5 c 1      253.440
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU350-S1.5 c 1      200.640
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM350x50-S1.5 c 1      316.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU350-S1.5 c 1      250.800
Máng cáp 350x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 1.5 3C-M350x75-S1.5 m 1      233.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU350-S1.5 m 1      167.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM350x75-S1.5 c 1      233.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU350-S1.5 c 1      167.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM350x75-S1.5 c 1      233.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU350-S1.5 c 1      167.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC350x75-S1.5 c 1      233.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU350-S1.5 c 1      167.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM350x75-S1.5 c 1      279.840
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU350-S1.5 c 1      200.640
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM350x75-S1.5 c 1      349.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU350-S1.5 c 1      250.800
Máng cáp 350x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 350x100 dày 1.5 3C-M350x100-S1.5 m 1      255.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU350-S1.5 m 1      167.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM350x100-S1.5 c 1      255.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU350-S1.5 c 1      167.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM350x100-S1.5 c 1      255.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU350-S1.5 c 1      167.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC350x100-S1.5 c 1      255.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU350-S1.5 c 1      167.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM350x100-S1.5 c 1      306.240
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU350-S1.5 c 1      200.640
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM350x100-S1.5 c 1      382.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU350-S1.5 c 1      250.800
Máng cáp 400x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 400x50 dày 1.5 3C-M400x50-S1.5 m 1      233.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU 400-S1.5 m 1      189.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM400x50-S1.5 c 1      233.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU400-S1.5 c 1      189.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM400x50-S1.5 c 1      233.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU400-S1.5 c 1      189.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC400x50-S1.5 c 1      233.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU400-S1.5 c 1      189.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM400x50-S1.5 c 1      279.840
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU400-S1.5 c 1      227.040
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM400x50-S1.5 c 1      349.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU400-S1.5 c 1      283.800
Máng cáp 400x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 400x75 dày 1.5 3C-M400x75-S1.5 m 1      255.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU400-S1.5 m 1      189.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM400x75-S1.5 c 1      255.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU400-S1.5 c 1      189.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM400x75-S1.5 c 1      255.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU400-S1.5 c 1      189.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC400x75-S1.5 c 1      255.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU400-S1.5 c 1      189.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM400x75-S1.5 c 1      306.240
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU400-S1.5 c 1      227.040
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM400x75-S1.5 c 1      382.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU400-S1.5 c 1      283.800
Máng cáp 400x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 400x100 dày 1.5 3C-M400x100-S1.5 m 1      277.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU400-S1.5 m 1      189.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM400x100-S1.5 c 1      277.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU400-S1.5 c 1      189.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM400x100-S1.5 c 1      277.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU400-S1.5 c 1      189.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC400x100-S1.5 c 1      277.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU400-S1.5 c 1      189.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM400x100-S1.5 c 1      332.640
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU400-S1.5 c 1      227.040
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM400x100-S1.5 c 1      415.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU400-S1.5 c 1      283.800
Máng cáp 450x50 mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 450x50 dày 1.5 3C-M450x50-S1.5 m 1      255.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU450-S1.5 m 1      211.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM450x50-S1.5 c 1      255.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU450-S1.5 c 1      211.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM450x50-S1.5 c 1      255.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU450-S1.5 c 1      211.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC450x50-S1.5 c 1      255.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU450-S1.5 c 1      211.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM450x50-S1.5 c 1      306.240
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU450-S1.5 c 1      253.440
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM450x50-S1.5 c 1      382.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU450-S1.5 c 1      316.800
Máng cáp 450x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 450x75 dày 1.5 3C-M450x75-S1.5 m 1      277.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU450-S1.5 m 1      211.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM450x75-S1.5 c 1      277.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU450-S1.5 c 1      211.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM450x75-S1.5 c 1      277.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU450-S1.5 c 1      211.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC450x75-S1.5 c 1      277.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU450-S1.5 c 1      211.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM450x75-S1.5 c 1      332.640
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU450-S1.5 c 1      253.440
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM450x75-S1.5 c 1      415.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU450-S1.5 c 1      316.800
Máng cáp 450x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 450x100 dày 1.5 3C-M450x100-S1.5 m 1      299.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU450-S1.5 m 1      211.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM450x100-S1.5 c 1      299.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU450-S1.5 c 1      211.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM450x100-S1.5 c 1      299.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU450-S1.5 c 1      211.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC450x100-S1.5 c 1      299.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU450-S1.5 c 1      211.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM450x100-S1.5 c 1      359.040
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU450-S1.5 c 1      253.440
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM450x100-S1.5 c 1      448.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU450-S1.5 c 1      316.800
Máng cáp 500x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 500x50 dày 1.5 3C-M500x50-S1.5 m 1      277.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU 500-S1.5 m 1      233.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM500x50-S1.5 c 1      277.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU500-S1.5 c 1      233.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM500x50-S1.5 c 1      277.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU500-S1.5 c 1      233.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC500x50-S1.5 c 1      277.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU500-S1.5 c 1      233.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM500x50-S1.5 c 1      332.640
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU500-S1.5 c 1      279.840
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM500x50-S1.5 c 1      415.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU500-S1.5 c 1      349.800
Máng cáp 500x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 500x75 dày 1.5 3C-M500x75-S1.5 m 1      299.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU500-S1.5 m 1      233.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM500x75-S1.5 c 1      299.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU500-S1.5 c 1      233.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM500x75-S1.5 c 1      299.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU500-S1.5 c 1      233.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC500x75-S1.5 c 1      299.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU500-S1.5 c 1      233.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM500x75-S1.5 c 1      359.040
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU500-S1.5 c 1      279.840
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM500x75-S1.5 c 1      448.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU500-S1.5 c 1      349.800
Máng cáp 500x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 500x100 dày 1.5 3C-M500x100-S1.5 m 1      321.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU500-S1.5 m 1      233.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM500x100-S1.5 c 1      321.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU500-S1.5 c 1      233.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM500x100-S1.5 c 1      321.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU500-S1.5 c 1      233.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC500x100-S1.5 c 1      321.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU500-S1.5 c 1      233.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM500x100-S1.5 c 1      385.440
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU500-S1.5 c 1      279.840
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM500x100-S1.5 c 1      481.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU500-S1.5 c 1      349.800
Máng cáp 600x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 600x50 dày 1.5 3C-M600x50-S1.5 m 1      321.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU600-S1.5 m 1      277.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM600x50-S1.5 c 1      321.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU600-S1.5 c 1      277.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM600x50-S1.5 c 1      321.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU600-S1.5 c 1      277.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC600x50-S1.5 c 1      321.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU600-S1.5 c 1      277.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM600x50-S1.5 c 1      385.440
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU600-S1.5 c 1      332.640
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM600x50-S1.5 c 1      481.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU600-S1.5 c 1      415.800
Máng cáp 600x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 600x75 dày 1.5 3C-M600x75-S1.5 m 1      343.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU600-S1.5 m 1      277.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM600x75-S1.5 c 1      343.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU600-S1.5 c 1      277.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM600x75-S1.5 c 1      343.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU600-S1.5 c 1      277.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC600x75-S1.5 c 1      343.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU600-S1.5 c 1      277.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM600x75-S1.5 c 1      411.840
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU600-S1.5 c 1      332.640
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM600x75-S1.5 c 1      514.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU600-S1.5 c 1      415.800
Máng cáp 600x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 600x100 dày 1.5 3C-M600x100-S1.5 m 1      365.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU600-S1.5 m 1      277.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM600x100-S1.5 c 1      365.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU600-S1.5 c 1      277.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM600x100-S1.5 c 1      365.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU600-S1.5 c 1      277.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC600x100-S1.5 c 1      365.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU600-S1.5 c 1      277.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM600x100-S1.5 c 1      438.240
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU600-S1.5 c 1      332.640
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM600x100-S1.5 c 1      547.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU600-S1.5 c 1      415.800
Máng cáp 700x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 700x50 dày 1.5 3C-M700x50-S1.5 m 1      365.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU700-S1.5 m 1      321.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM700x50-S1.5 c 1      365.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU700-S1.5 c 1      321.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM700x50-S1.5 c 1      365.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU700-S1.5 c 1      321.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC700x50-S1.5 c 1      365.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU700-S1.5 c 1      321.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM700x50-S1.5 c 1      438.240
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU700-S1.5 c 1      385.440
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM700x50-S1.5 c 1      547.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU700-S1.5 c 1      481.800
Máng cáp 700x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 700x75 dày 1.5 3C-M700x75-S1.5 m 1      387.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU700-S1.5 m 1      321.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM700x75-S1.5 c 1      387.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU700-S1.5 c 1      321.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM700x75-S1.5 c 1      387.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU700-S1.5 c 1      321.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC700x75-S1.5 c 1      387.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU700-S1.5 c 1      321.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM700x75-S1.5 c 1      464.640
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU700-S1.5 c 1      385.440
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM700x75-S1.5 c 1      580.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU700-S1.5 c 1      481.800
Máng cáp 700x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 700x100 dày 1.5 3C-M700x100-S1.5 m 1      409.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU700-S1.5 m 1      321.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM700x100-S1.5 c 1      409.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU700-S1.5 c 1      321.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM700x100-S1.5 c 1      409.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU700-S1.5 c 1      321.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC700x100-S1.5 c 1      409.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU700-S1.5 c 1      321.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM700x100-S1.5 c 1      491.040
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU700-S1.5 c 1      385.440
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM700x100-S1.5 c 1      613.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU700-S1.5 c 1      481.800
Máng cáp 800x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 800x50 dày 1.5 3C-M800x50-S1.5 m 1      409.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU800-S1.5 m 1      365.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM800x50-S1.5 c 1      409.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU800-S1.5 c 1      365.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM800x50-S1.5 c 1      409.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU800-S1.5 c 1      365.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC800x50-S1.5 c 1      409.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU800-S1.5 c 1      365.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM800x50-S1.5 c 1      491.040
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU800-S1.5 c 1      438.240
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM800x50-S1.5 c 1      613.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU800-S1.5 c 1      547.800
Máng cáp 800x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 800x75 dày 1.5 3C-M800x75-S1.5 m 1      431.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU800-S1.5 m 1      365.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM800x75-S1.5 c 1      431.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU800-S1.5 c 1      365.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM800x75-S1.5 c 1      431.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU800-S1.5 c 1      365.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC800x75-S1.5 c 1      431.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU800-S1.5 c 1      365.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM800x75-S1.5 c 1      517.440
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU800-S1.5 c 1      438.240
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM800x75-S1.5 c 1      646.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU800-S1.5 c 1      547.800
Máng cáp 800x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 800x100 dày 1.5 3C-M800x100-S1.5 m 1      453.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU800-S1.5 m 1      365.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM800x100-S1.5 c 1      453.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU800-S1.5 c 1      365.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM800x100-S1.5 c 1      453.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU800-S1.5 c 1      365.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC800x100-S1.5 c 1      453.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU800-S1.5 c 1      365.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM800x100-S1.5 c 1      543.840
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU800-S1.5 c 1      438.240
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM800x100-S1.5 c 1      679.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU800-S1.5 c 1      547.800
Máng cáp 800x150mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 800x150 dày 1.5 3C-M800x150-S1.5 m 1      497.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-NU800-S1.5 m 1      365.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LM800x150-S1.5 c 1      497.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-LNU800-S1.5 c 1      365.200
Co lên máng cáp CL dày 1.5 3C-CLM800x150-S1.5 c 1      497.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 1.5 3C-CLNU800-S1.5 c 1      365.200
Co xuống máng cáp CX dày 1.5 3C-CXC800x150-S1.5 c 1      497.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 1.5 3C-CXNU800-S1.5 c 1      365.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TM800x150-S1.5 c 1      596.640
Nắp T sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-TNU800-S1.5 c 1      438.240
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XM800x150-S1.5 c 1      745.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 1.5 3C-XNU800-S1.5 c 1      547.800
MÁNG CÁP - VẬT LIỆU THÉP CT3.  SƠN TĨNH ĐIỆN. DÀY 2.0MM
Máng cáp 200x50 mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 200x50 dày 2.0 3C-M200x50-S2.0 m 1      184.800
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU200-S1.5 m 1      128.700
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM200x50-S2.0 c 1      184.800
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU200-S1.5 c 1      128.700
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM200x50-S2.0 c 1      184.800
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU200-S1.5 c 1      128.700
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC200x50-S2.0 c 1      184.800
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU200-S2.0 c 1      128.700
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM200x50-S2.0 c 1      221.760
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU200-S2.0 c 1      154.440
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM200x50-S2.0 c 1      277.200
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU200-S2.0 c 1      193.050
Máng cáp 200x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 200x75 dày 2.0 3C-M200x75-S2.0 m 1      213.400
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU200-S2.0 m 1      128.700
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM200x75-S2.0 c 1      213.400
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU200-S2.0 c 1      128.700
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM200x75-S2.0 c 1      213.400
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU200-S2.0 c 1      128.700
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC200x75-S2.0 c 1      213.400
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU200-S2.0 c 1      128.700
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM200x75-S2.0 c 1      256.080
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU200-S2.0 c 1      154.440
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM200x75-S2.0 c 1      320.100
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU200-S2.0 c 1      193.050
Máng cáp 200x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 200x100 dày 2.0 3C-M200x100-S2.0 m 1      240.900
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU200-S2.0 m 1      128.700
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM200x100-S2.0 c 1      240.900
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU200-S2.0 c 1      128.700
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM200x100-S2.0 c 1      240.900
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU200-S2.0 c 1      128.700
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC200x100-S2.0 c 1      240.900
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU200-S2.0 c 1      128.700
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM200x100-S2.0 c 1      289.080
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU200-S2.0 c 1      154.440
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM200x100-S2.0 c 1      361.350
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU200-S2.0 c 1      193.050
Máng cáp 250x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 250x50 dày 2.0 3C-M250x50-S2.0 m 1      213.400
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU250-S2.0 m 1      157.300
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM250x50-S2.0 c 1      213.400
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU250-S2.0 c 1      157.300
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM250x50-S2.0 c 1      213.400
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU250-S2.0 c 1      157.300
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC250x50-S2.0 c 1      213.400
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU250-S2.0 c 1      157.300
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM250x50-S2.0 c 1      256.080
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU250-S2.0 c 1      188.760
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM250x50-S2.0 c 1      320.100
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU250-S2.0 c 1      235.950
Máng cáp 250x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 250x75 dày 2.0 3C-M250x75-S2.0 m 1      240.900
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU250-S2.0 m 1      157.300
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM250x75-S2.0 c 1      240.900
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU250-S2.0 c 1      157.300
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM250x75-S2.0 c 1      240.900
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU250-S2.0 c 1      157.300
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC250x75-S2.0 c 1      240.900
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU250-S2.0 c 1      157.300
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM250x75-S2.0 c 1      289.080
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU250-S2.0 c 1      188.760
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM250x75-S2.0 c 1      361.350
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU250-S2.0 c 1      235.950
Máng cáp 250x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 250x100 dày 2.0 3C-M250x100-S2.0 m 1      269.500
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU250-S2.0 m 1      157.300
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM250x100-S2.0 c 1      269.500
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU250-S2.0 c 1      157.300
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM250x100-S2.0 c 1      269.500
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU250-S2.0 c 1      157.300
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC250x100-S2.0 c 1      269.500
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU250-S2.0 c 1      157.300
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM250x100-S2.0 c 1      323.400
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU250-S2.0 c 1      188.760
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM250x100-S2.0 c 1      404.250
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU250-S2.0 c 1      235.950
Máng cáp 300x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 300x50 dày 2.0 3C-M300x50-S2.0 m 1      240.900
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU300-S2.0 m 1      184.800
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM300x50-S2.0 c 1      240.900
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU300-S2.0 c 1      184.800
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM300x50-S2.0 c 1      240.900
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU300-S2.0 c 1      184.800
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC300x50-S2.0 c 1      240.900
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU300-S2.0 c 1      184.800
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM300x50-S2.0 c 1      289.080
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU300-S2.0 c 1      221.760
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM300x50-S2.0 c 1      361.350
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU300-S2.0 c 1      277.200
Máng cáp 300x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 300x75 dày 2.0 3C-M300x75-S2.0 m 1      269.500
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU300-S2.0 m 1      184.800
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM300x75-S2.0 c 1      269.500
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU300-S2.0 c 1      184.800
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM300x75-S2.0 c 1      269.500
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU300-S2.0 c 1      184.800
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC300x75-S2.0 c 1      269.500
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU300-S2.0 c 1      184.800
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM300x75-S2.0 c 1      323.400
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU300-S2.0 c 1      221.760
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM300x75-S2.0 c 1      404.250
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU300-S2.0 c 1      277.200
Máng cáp 300x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 300x100 dày 2.0 3C-M300x100-S2.0 m 1      297.000
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU300-S2.0 m 1      184.800
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM300x100-S2.0 c 1      297.000
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU300-S2.0 c 1      184.800
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM300x100-S2.0 c 1      297.000
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU300-S2.0 c 1      184.800
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC300x100-S2.0 c 1      297.000
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU300-S2.0 c 1      184.800
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM300x100-S2.0 c 1      356.400
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU300-S2.0 c 1      221.760
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM300x100-S2.0 c 1      445.500
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU300-S2.0 c 1      277.200
Máng cáp 350x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 350x50 dày 2.0 3C-M350x50-S2.0 m 1      269.500
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU350-S2.0 m 1      213.400
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM350x50-S2.0 c 1      269.500
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU350-S2.0 c 1      213.400
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM350x50-S2.0 c 1      269.500
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU350-S2.0 c 1      213.400
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC350x50-S2.0 c 1      269.500
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU350-S2.0 c 1      213.400
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM350x50-S2.0 c 1      323.400
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU350-S2.0 c 1      256.080
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM350x50-S2.0 c 1      404.250
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU350-S2.0 c 1      320.100
Máng cáp 350x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 350x75 dày 2.0 3C-M350x75-S2.0 m 1      297.000
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU350-S2.0 m 1      213.400
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM350x75-S2.0 c 1      297.000
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU350-S2.0 c 1      213.400
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM350x75-S2.0 c 1      297.000
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU350-S2.0 c 1      213.400
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC350x75-S2.0 c 1      297.000
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU350-S2.0 c 1      213.400
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM350x75-S2.0 c 1      356.400
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU350-S2.0 c 1      256.080
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM350x75-S2.0 c 1      445.500
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU350-S2.0 c 1      320.100
Máng cáp 350x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 350x100 dày 2.0 3C-M350x100-S2.0 m 1      325.600
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU350-S1.5 m 1      213.400
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM350x100-S2.0 c 1      325.600
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU350-S1.5 c 1      213.400
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM350x100-S2.0 c 1      325.600
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU350-S2.0 c 1      213.400
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC350x100-S2.0 c 1      325.600
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU350-S2.0 c 1      213.400
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM350x100-S2.0 c 1      390.720
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU350-S2.0 c 1      256.080
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM350x100-S2.0 c 1      488.400
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU350-S2.0 c 1      320.100
Máng cáp 400x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 400x50 dày 2.0 3C-M400x50-S2.0 m 1      297.000
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU 400-S2.0 m 1      240.900
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM400x50-S2.0 c 1      297.000
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU400-S2.0 c 1      240.900
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM400x50-S2.0 c 1      297.000
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU400-S2.0 c 1      240.900
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC400x50-S2.0 c 1      297.000
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU400-S2.0 c 1      240.900
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM400x50-S2.0 c 1      356.400
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU400-S2.0 c 1      289.080
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM400x50-S2.0 c 1      445.500
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU400-S2.0 c 1      361.350
Máng cáp 400x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 400x75 dày 2.0 3C-M400x75-S2.0 m 1      325.600
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU400-S2.0 m 1      240.900
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM400x75-S2.0 c 1      325.600
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU400-S2.0 c 1      240.900
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM400x75-S2.0 c 1      325.600
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU400-S2.0 c 1      240.900
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC400x75-S2.0 c 1      325.600
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU400-S2.0 c 1      240.900
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM400x75-S2.0 c 1      390.720
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU400-S2.0 c 1      289.080
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM400x75-S2.0 c 1      488.400
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU400-S2.0 c 1      361.350
Máng cáp 400x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 400x100 dày 2.0 3C-M400x100-S2.0 m 1      353.100
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU400-S2.0 m 1      240.900
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM400x100-S2.0 c 1      353.100
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU400-S2.0 c 1      240.900
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM400x100-S2.0 c 1      353.100
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU400-S2.0 c 1      240.900
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC400x100-S2.0 c 1      353.100
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU400-S2.0 c 1      240.900
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM400x100-S2.0 c 1      423.720
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU400-S2.0 c 1      289.080
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM400x100-S2.0 c 1      529.650
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU400-S2.0 c 1      361.350
Máng cáp 450x50 mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 450x50 dày 2.0 3C-M450x50-S2.0 m 1      325.600
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU450-S2.0 m 1      269.500
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM450x50-S2.0 c 1      325.600
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU450-S2.0 c 1      269.500
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM450x50-S2.0 c 1      325.600
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU450-S2.0 c 1      269.500
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC450x50-S2.0 c 1      325.600
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU450-S2.0 c 1      269.500
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM450x50-S2.0 c 1      390.720
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU450-S2.0 c 1      323.400
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM450x50-S2.0 c 1      488.400
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU450-S2.0 c 1      404.250
Máng cáp 450x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 450x75 dày 2.0 3C-M450x75-S2.0 m 1      353.100
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU450-S2.0 m 1      269.500
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM450x75-S2.0 c 1      353.100
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU450-S2.0 c 1      269.500
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM450x75-S2.0 c 1      353.100
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU450-S2.0 c 1      269.500
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC450x75-S2.0 c 1      353.100
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU450-S2.0 c 1      269.500
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM450x75-S2.0 c 1      423.720
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU450-S2.0 c 1      323.400
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM450x75-S2.0 c 1      529.650
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU450-S2.0 c 1      404.250
Máng cáp 450x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 450x100 dày 2.0 3C-M450x100-S2.0 m 1      381.700
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU450-S2.0 m 1      269.500
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM450x100-S2.0 c 1      381.700
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU450-S2.0 c 1      269.500
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM450x100-S2.0 c 1      381.700
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU450-S2.0 c 1      269.500
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC450x100-S2.0 c 1      381.700
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU450-S2.0 c 1      269.500
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM450x100-S2.0 c 1      458.040
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU450-S2.0 c 1      323.400
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM450x100-S2.0 c 1      572.550
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU450-S2.0 c 1      404.250
Máng cáp 500x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 500x50 dày 2.0 3C-M500x50-S2.0 m 1      353.100
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU 500-S2.0 m 1      297.000
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM500x50-S2.0 c 1      353.100
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU500-S2.0 c 1      297.000
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM500x50-S2.0 c 1      353.100
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU500-S2.0 c 1      297.000
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC500x50-S2.0 c 1      353.100
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU500-S2.0 c 1      297.000
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM500x50-S2.0 c 1      423.720
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU500-S2.0 c 1      356.400
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM500x50-S2.0 c 1      529.650
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU500-S2.0 c 1      445.500
Máng cáp 500x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 500x75 dày 2.0 3C-M500x75-S2.0 m 1      381.700
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU500-S2.0 m 1      297.000
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM500x75-S2.0 c 1      381.700
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU500-S2.0 c 1      297.000
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM500x75-S2.0 c 1      381.700
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU500-S2.0 c 1      297.000
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC500x75-S2.0 c 1      381.700
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU500-S2.0 c 1      297.000
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM500x75-S2.0 c 1      458.040
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU500-S2.0 c 1      356.400
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM500x75-S2.0 c 1      572.550
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU500-S2.0 c 1      445.500
Máng cáp 500x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 500x100 dày 2.0 3C-M500x100-S2.0 m 1      409.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU500-S2.0 m 1      297.000
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM500x100-S2.0 c 1      409.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU500-S2.0 c 1      297.000
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM500x100-S2.0 c 1      409.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU500-S2.0 c 1      297.000
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC500x100-S2.0 c 1      409.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU500-S2.0 c 1      297.000
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM500x100-S2.0 c 1      491.040
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU500-S2.0 c 1      356.400
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM500x100-S2.0 c 1      613.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU500-S2.0 c 1      445.500
Máng cáp 600x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 600x50 dày 2.0 3C-M600x50-S2.0 m 1      409.200
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU600-S2.0 m 1      353.100
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM600x50-S2.0 c 1      409.200
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU600-S2.0 c 1      353.100
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM600x50-S2.0 c 1      409.200
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU600-S2.0 c 1      353.100
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC600x50-S2.0 c 1      409.200
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU600-S2.0 c 1      353.100
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM600x50-S2.0 c 1      491.040
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU600-S2.0 c 1      423.720
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM600x50-S2.0 c 1      613.800
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU600-S2.0 c 1      529.650
Máng cáp 600x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 600x75 dày 2.0 3C-M600x75-S2.0 m 1      437.800
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU600-S2.0 m 1      353.100
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM600x75-S2.0 c 1      437.800
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU600-S2.0 c 1      353.100
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM600x75-S2.0 c 1      437.800
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU600-S2.0 c 1      353.100
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC600x75-S2.0 c 1      437.800
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU600-S2.0 c 1      353.100
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM600x75-S2.0 c 1      525.360
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU600-S2.0 c 1      423.720
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM600x75-S2.0 c 1      656.700
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU600-S2.0 c 1      529.650
Máng cáp 600x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 600x100 dày 2.0 3C-M600x100-S2.0 m 1      466.400
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU600-S2.0 m 1      353.100
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM600x100-S2.0 c 1      466.400
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU600-S2.0 c 1      353.100
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM600x100-S2.0 c 1      466.400
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU600-S2.0 c 1      353.100
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC600x100-S2.0 c 1      466.400
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU600-S2.0 c 1      353.100
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM600x100-S2.0 c 1      559.680
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU600-S2.0 c 1      423.720
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM600x100-S2.0 c 1      699.600
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU600-S2.0 c 1      529.650
Máng cáp 700x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 700x50 dày 2.0 3C-M700x50-S2.0 m 1      466.400
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU700-S2.0 m 1      409.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM700x50-S2.0 c 1      466.400
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU700-S2.0 c 1      409.200
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM700x50-S2.0 c 1      466.400
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU700-S2.0 c 1      409.200
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC700x50-S2.0 c 1      466.400
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU700-S2.0 c 1      409.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM700x50-S2.0 c 1      559.680
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU700-S2.0 c 1      491.040
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM700x50-S2.0 c 1      699.600
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU700-S2.0 c 1      613.800
Máng cáp 700x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 700x75 dày 2.0 3C-M700x75-S2.0 m 1      493.900
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU700-S2.0 m 1      409.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM700x75-S2.0 c 1      493.900
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU700-S2.0 c 1      409.200
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM700x75-S2.0 c 1      493.900
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU700-S2.0 c 1      409.200
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC700x75-S2.0 c 1      493.900
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU700-S2.0 c 1      409.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM700x75-S2.0 c 1      592.680
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU700-S2.0 c 1      491.040
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM700x75-S2.0 c 1      740.850
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU700-S2.0 c 1      613.800
Máng cáp 700x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 700x100 dày 2.0 3C-M700x100-S2.0 m 1      522.500
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU700-S2.0 m 1      409.200
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM700x100-S2.0 c 1      522.500
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU700-S1.2 c 1      409.200
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM700x100-S2.0 c 1      522.500
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU700-S2.0 c 1      409.200
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC700x100-S2.0 c 1      522.500
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU700-S2.0 c 1      409.200
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM700x100-S2.0 c 1      627.000
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU700-S2.0 c 1      491.040
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM700x100-S2.0 c 1      783.750
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU700-S2.0 c 1      613.800
Máng cáp 800x50 mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 800x50 dày 2.0 3C-M800x50-S2.0 m 1      522.500
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU800-S2.0 m 1      466.400
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM800x50-S2.0 c 1      522.500
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU800-S2.0 c 1      466.400
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM800x50-S2.0 c 1      522.500
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU800-S2.0 c 1      466.400
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC800x50-S2.0 c 1      522.500
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU800-S2.0 c 1      466.400
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM800x50-S2.0 c 1      627.000
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU800-S2.0 c 1      559.680
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM800x50-S2.0 c 1      783.750
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU800-S2.0 c 1      699.600
Máng cáp 800x75mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 800x75 dày 2.0 3C-M800x75-S2.0 m 1      550.000
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU800-S2.0 m 1      466.400
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM800x75-S2.0 c 1      550.000
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU800-S2.0 c 1      466.400
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM800x75-S2.0 c 1      550.000
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU800-S2.0 c 1      466.400
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC800x75-S2.0 c 1      550.000
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU800-S2.0 c 1      466.400
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM800x75-S2.0 c 1      660.000
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU800-S2.0 c 1      559.680
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM800x75-S2.0 c 1      825.000
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU800-S2.0 c 1      699.600
Máng cáp 800x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 800x100 dày 2.0 3C-M800x100-S2.0 m 1      578.600
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU800-S2.0 m 1      466.400
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM800x100-S2.0 c 1      578.600
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU800-S2.0 c 1      466.400
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM800x100-S2.0 c 1      578.600
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU800-S2.0 c 1      466.400
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC800x100-S2.0 c 1      578.600
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU800-S2.0 c 1      466.400
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM800x100-S2.0 c 1      694.320
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU800-S2.0 c 1      559.680
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM800x100-S2.0 c 1      867.900
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU800-S2.0 c 1      699.600
Máng cáp 800x150mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 800x150 dày 2.0 3C-M800x150-S2.0 m 1      634.700
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU800-S2.0 m 1      466.400
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM800x150-S2.0 c 1      634.700
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU800-S2.0 c 1      466.400
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM800x150-S2.0 c 1      634.700
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU800-S2.0 c 1      466.400
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC800x150-S2.0 c 1      634.700
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU800-S2.0 c 1      466.400
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM800x150-S2.0 c 1      761.640
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU800-S2.0 c 1      559.680
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM800x150-S2.0 c 1      952.050
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU800-S2.0 c 1      699.600
Máng cáp 1000x100mm    
               -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 1000x100 dày 2.0 3C-M1000x100-S2.0 m 1      690.800
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU1000-S2.0 m 1      578.600
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM1000x100-S2.0 c 1      690.800
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU1000-S2.0 c 1      578.600
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM1000x100-S2.0 c 1      690.800
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU1000-S2.0 c 1      578.600
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC1000x100-S2.0 c 1      690.800
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU1000-S2.0 c 1      578.600
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM1000x100-S2.0 c 1      828.960
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU1000-S2.0 c 1      694.320
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM1000x100-S2.0 c 1   1.036.200
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU1000-S2.0 c 1      867.900
Máng cáp 1000x150mm                      -  
Máng cáp sơn tĩnh điện 1000x150 dày 2.0 3C-M1000x150-S2.0 m 1      746.900
Năp máng cáp sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-NU1000-S2.0 m 1      578.600
Cút nối L (co ngang) sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LM1000x150-S2.0 c 1      746.900
Nắp cút nôi L ngang sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-LNU1000-S2.0 c 1      578.600
Co lên máng cáp CL dày 2.0 3C-CLM1000x150-S2.0 c 1      746.900
Nắp co lên máng cáp CL dàyN dày 2.0 3C-CLNU1000-S2.0 c 1      578.600
Co xuống máng cáp CX dày 2.0 3C-CXC1000x150-S2.0 c 1      746.900
Nắp co xuống máng cáp CXN dày 2.0 3C-CXNU1000-S2.0 c 1      578.600
Cút nối T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TM1000x150-S2.0 c 1      896.280
Nắp T sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-TNU1000-S2.0 c 1      694.320
Cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XM1000x150-S2.0 c 1   1.120.350
Nắp cút nối X sơn tĩnh điện dày 2.0 3C-XNU1000-S2.0 c 1      867.900

Thang máng cáp. Thang máng điện. Thang Máng Cáp điện, Thang Mang Cap Dien

 

Bảng giá phụ kiện Mở

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN THANG MÁNG CÁP
I- NỐI THANG MÁNG CÁP ( ĐÃ BAO GỒM BULON + ECU)
  SP SƠN TĨNH ĐIỆN   SP MẠ KẼM
TÊN SẢN PHẨM MÃ SP SL  ĐƠN GIÁ   MÃ SP ĐƠN GIÁ
Nối máng H50          
Nối Thang-máng cáp H50-1mm 3C-NTM50-1 1           4.241    
Nối Thang-máng cáp H50-1.2mm 3C-NTM50-1.2 1           4.759    
Nối Thang-máng cáp H50-1.5mm 3C-NTM50-1.5 1           5.536 3C-NTM50-1.5M                  6.089
Nối máng H75          
Nối Thang-máng cáp H75-1mm 3C-NTM75-1 1           5.536    
Nối Thang-máng cáp H75-1.2mm 3C-NTM75-1.2 1           6.313    
Nối Thang-máng cáp H75-1.5mm 3C-NTM75-1.5 1           7.479 3C-NTM75-1.5M                  8.226
Nối Thang-máng cáp H75-2mm 3C-NTM75-2 1           9.422 3C-NTM75-2M                10.364
Nối máng H100          
Nối Thang-máng cáp H100-1mm 3C-NTM100-1 1           7.931    
Nối Thang-máng cáp H100-1.2mm 3C-NTM100-1.2 1           8.967    
Nối Thang-máng cáp H100-1.5mm 3C-NTM100-1.5 1         10.522 3C-NTM100-1.5M                11.574
Nối Thang-máng cáp H100-2mm 3C-NTM100-2 1         13.112 3C-NTM100-2M                14.423
Nối máng H150          
Nối Thang-máng cáp H150-1mm 3C-NTM150-1 1         10.522    
Nối Thang-máng cáp H150-1.2mm 3C-NTM150-1.2 1         12.076    
Nối Thang-máng cáp H150-1.5mm 3C-NTM150-1.5 1         14.407 3C-NTM150-1.5M                15.847
Nối Thang-máng cáp H150-2mm 3C-NTM150-2 1         18.293 3C-NTM150-2M                20.122


II  V ĐỠ MÁNG      3C-V ( chiều cao cạnh V ) x ( chiều dày tôn) - Chiều dài V
  CHỨC NĂNG  TÊN HÀNG HÓA MÃ SP ĐƠN GIÁ
1 V đỡ thang-máng cáp rộng 100 V20 V20 dày 1mm dài 160 3C-V20x1-160                3.300
V20 dày 1.2mm dài 160 3C-V20x1.2-160                3.300
V20 dày 1.5mm dài 160 3C-V20x1.5-160                3.300
V20 dày 2 mm dài 160 3C-V20x2-160                4.400
                               - 
V30 V30 dày 1mm dài 160 3C-V30x1-160                3.300
V30 dày 1.2mm dài 160 3C-V30x1.2-160                4.400
V30 dày 1.5mm dài 160 3C-V30x1.5-160                5.500
V30 dày 2 mm dài 160 3C-V30x2-160                6.600
                                   - 
2 V đỡ thang - máng cáp rộng 150 V20 V20 dày 1mm dài 210 3C-V20x1-210                2.200
V20 dày 1.2mm dài 210 3C-V20x1.2-210                3.300
V20 dày 1.5mm dài 210 3C-V20x1.5-210                3.300
V20 dày 2 mm dài 210 3C-V20x2-210                4.400
                               - 
V30 V30 dày 1mm dài 210 3C-V30x1-210                4.400
V30 dày 1.2mm dài 210 3C-V30x1.2-210                5.500
V30 dày 1.5mm dài 210 3C-V30x1.5-210                6.600
V30 dày 2 mm dài 210 3C-V30x2-210                8.800
                               - 
V40 V40 dày 1mm dài 210 3C-V40x1-210                6.600
V40 dày 1.2mm dài 210 3C-V40x1.2-210                7.700
V40 dày 1.5mm dài 210 3C-V40x1.5-210                8.800
V40 dày 2 mm dài 210 3C-V40x2-210              12.100
V40 dày 2.5 mm dài 210 3C-V40x2-210              15.400
                                   - 
3 V đỡ thang - máng cáp rộng 200                                - 
V30 V30 dày 1mm dài 260 3C-V30x1-260                5.500
V30 dày 1.2mm dài 260 3C-V30x1.2-260                6.600
V30 dày 1.5mm dài 260 3C-V30x1.5-260                8.800
V30 dày 2 mm dài 260 3C-V30x2-260              11.000
                               - 
V40 V40 dày 1mm dài 260 3C-V40x1-260                7.700
V40 dày 1.2mm dài 260 3C-V40x1.2-260                8.800
V40 dày 1.5mm dài 260 3C-V40x1.5-260              11.000
V40 dày 2 mm dài 260 3C-V40x2-260              15.400
V40 dày 2.5 mm dài 260 3C-V40x2-260              18.700
                                   - 
4 V đỡ thang - máng cáp rộng 250 V30 V30 dày 1mm dài 310 3C-V30x1-310                6.600
V30 dày 1.2mm dài 310 3C-V30x1.2-310                7.700
V30 dày 1.5mm dài 310 3C-V30x1.5-310                9.900
V30 dày 2 mm dài 310 3C-V30x2-310              13.200
                               - 
V40 V40 dày 1mm dài 310 3C-V40x1-310                8.800
V40 dày 1.2mm dài 310 3C-V40x1.2-310              11.000
V40 dày 1.5mm dài 310 3C-V40x1.5-310              13.200
V40 dày 2 mm dài 310 3C-V40x2-310              17.600
V40 dày 2.5 mm dài 310 3C-V40x2-310              22.000
                                   - 
5 V đỡ thang - máng cáp rộng 300 V30 V30 dày 1.5mm dài 360 3C-V30x1.5-360              12.100
V30 dày 2 mm dài 360 3C-V30x2-360              15.400
V30 dày 2.5 mm dài 360 3C-V30x2.5-360              19.800
                               - 
V40 V40 dày 1.2mm dài 360 3C-V40x1.2-360              12.100
V40 dày 1.5mm dài 360 3C-V40x1.5-360              15.400
V40 dày 2 mm dài 360 3C-V40x2-360              20.900
V40 dày 2.5 mm dài 360 3C-V40x2-360              26.400
                               - 
V50 V50 dày 2 mm dài 360 3C-V40x2-360              26.400
V50 dày 2.5 mm dài 360 3C-V40x2.5-360              33.000
                                   - 
6 V đỡ thang - máng cáp rộng 350 V30 V30 dày 1.5mm dài 410 3C-V30x1.5-410              13.200
V30 dày 2 mm dài 410 3C-V30x2-410              17.600
V30 dày 2.5 mm dài 410 3C-V30x2.5-410              22.000
                               - 
V40 V40 dày 1.2mm dài 410 3C-V40x1.2-410              14.300
V40 dày 1.5mm dài 410 3C-V40x1.5-410              17.600
V40 dày 2 mm dài 410 3C-V40x2-410              24.200
V40 dày 2.5 mm dài 410 3C-V40x2-410              29.700
                               - 
V50 V50 dày 2 mm dài 410 3C-V50x2-410              29.700
V50 dày 2.5 mm dài 410 3C-V50x2.5-410              37.400
                                   - 
7 V đỡ thang - máng cáp rộng 400 V30 V30 dày 1.5mm dài 460 3C-V30x1.5-460              15.400
V30 dày 2 mm dài 460 3C-V30x2-460              19.800
V30 dày 2.5 mm dài 460 3C-V30x2.5-460              25.300
                               - 
V40 V40 dày 1.2mm dài 460 3C-V40x1.2-460              16.500
V40 dày 1.5mm dài 460 3C-V40x1.5-460              19.800
V40 dày 2 mm dài 460 3C-V40x2-460              26.400
V40 dày 2.5 mm dài 460 3C-V40x2.5-460              33.000
                               - 
V50 V50 dày 2 mm dài 460 3C-V50x2-460              33.000
V50 dày 2.5 mm dài 460 3C-V50x2.5-460              41.800
V50 dày 3 mm dài 460 3C-V50x3-460              49.500
                                   - 
8 V đỡ thang - máng cáp rộng 450 V30 V30 dày 1.5mm dài 510 3C-V30x1.5-510              14.300
V30 dày 2 mm dài 510 3C-V30x2-510              19.800
V30 dày 2.5 mm dài 510 3C-V30x2.5-510              24.200
                               - 
V40 V40 dày 1.2mm dài 510 3C-V40x1.2-510              15.400
V40 dày 1.5mm dài 510 3C-V40x1.5-510              19.800
V40 dày 2 mm dài 510 3C-V40x2-510              26.400
V40 dày 2.5 mm dài 510 3C-V40x2-510              31.900
                               - 
V50 V50 dày 2 mm dài 510 3C-V50x2-510              31.900
V50 dày 2.5 mm dài 510 3C-V50x2.5-510              40.700
V50 dày 3 mm dài 510 3C-V50x3-510              48.400
                                   - 
9 V đỡ thang - máng cáp rộng 500 V30 V30 dày 2 mm dài 560 3C-V30x2-560              20.900
V30 dày 2.5 mm dài 560 3C-V30x2.5-560              26.400
V30 dày 3mm dài 560 3C-V30x2.5-560              31.900
                               - 
V40 V40 dày 1.2mm dài 560 3C-V40x1.2-560              17.600
V40 dày 1.5mm dài 560 3C-V40x1.5-560              20.900
V40 dày 2 mm dài 560 3C-V40x2-560              28.600
V40 dày 2.5 mm dài 560 3C-V40x2.5-560              35.200
                               - 
V50 V50 dày 2 mm dài 560 3C-V50x2-560              35.200
V50 dày 2.5 mm dài 560 3C-V50x2.5-560              44.000
V50 dày 3 mm dài 560 3C-V50x3-560              52.800
V50 dày 3.5 mm dài 560 3C-V50x3.5-560              62.700
V50 dày 4 mm dài 560 3C-V50x4-560              71.500III QUANG TREO MÁNG CÁP
TT TÊN SẢN PHẨM MÃ SP   ĐƠN GIÁ 
  Quang treo máng W50      
1 Quang treo máng cáp W50 H25-1mm 3C-QTM50x25-1 50           3.300
2 Quang treo máng cáp W50 H50-1mm 3C-QTM50x50-1 100           6.600
  Quang treo máng W100                        - 
1 Quang treo máng cáp W100 H50-1mm 3C-QTM100x50-1 100           6.600
2 Quang treo máng cáp W100 H75-1mm 3C-QTM100x75-1 100           7.700
3 Quang treo máng cáp W100 H100-1mm 3C-QTM100x100-1 100           8.800
4 Quang treo máng cáp W100 H50-1.2mm 3C-QTM100x50-1.2 100           7.700
5 Quang treo máng cáp W100 H75-1.2mm 3C-QTM100x75-1.2 100           8.800
6 Quang treo máng cáp W100 H100-1.2mm 3C-QTM100x100-1.2 100           9.900
  Quang treo máng W150                        - 
1 Quang treo máng cáp W150 H50-1mm 3C-QTM150x50-1 150           8.800
2 Quang treo máng cáp W150 H75-1mm 3C-QTM150x75-1 150           9.900
3 Quang treo máng cáp W150 H100-1mm 3C-QTM150x100-1 150           9.900
4 Quang treo máng cáp W150 H50-1.2mm 3C-QTM150x50-1.2 150           9.900
5 Quang treo máng cáp W150 H75-1.2mm 3C-QTM150x75-1.2 150         11.000
6 Quang treo máng cáp W150 H100-1.2mm 3C-QTM150x100-1.2 150         12.100
  Quang treo máng W200                        - 
1 Quang treo máng cáp W200 H50-1mm 3C-QTM200x50-1 200           9.900
2 Quang treo máng cáp W200 H75-1mm 3C-QTM200x75-1 200         11.000
3 Quang treo máng cáp W200 H100-1mm 3C-QTM200x100-1 200         12.100
4 Quang treo máng cáp W200 H50-1.2mm 3C-QTM200x50-1.2 200         12.100
5 Quang treo máng cáp W200 H75-1.2mm 3C-QTM200x75-1.2 200         14.300
6 Quang treo máng cáp W200 H100-1.2mm 3C-QTM200x100-1.2 200         15.400
7 Quang treo máng cáp W200 H50-1.5mm 3C-QTM200x50-1.5 200         15.400
8 Quang treo máng cáp W200 H75-1.5mm 3C-QTM200x75-1.5 200         17.600
9 Quang treo máng cáp W200 H100-1.5mm 3C-QTM200x100-1.5 200         18.700

Hiển thị 1 - 12 trong tổng số 78 sản phẩm

mục trên 1 trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7

Sắp xếp theo chiều tăng dần
   Tên sản phẩm    Mã sản phẩm    Giá  
Thang cáp sơn tĩnh điện 100x35 dày 1.0

Thang cáp sơn tĩnh điện 100x35 dày 1.0

3C-TU100x35-S1.0 m
43.000 vnđ

Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0

Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0

3C-LTU100x35-S1.0 Chiếc
43.000 vnđ

Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0

Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0

3C-CLTU100x35-S1.0 Chiếc
43.000 vnđ

Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0

Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0

3C-CXTU100x35-S1.0 Chiếc
43.000 vnđ

Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0

Cút nỗi chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0

3C-TTU100x35-S1.0 Chiếc
51.600 vnđ

Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0

Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0

3C-XTU100x35-S1.0 Chiếc
64.500 vnđ

Thang cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 1.0

Thang cáp sơn tĩnh điện 100x50 dày 1.0

3C-TU100x50-S1.0 m
52.000 vnđ

Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0

Cút nối L ngang thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0

3C-LTU100x50-S1.0 Chiếc
52.000 vnđ

Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0

Co Lên CL thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0

3C-CLTU100x50-S1.0 Chiếc
52.000 vnđ

Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0

Co Xuống CX thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0

3C-CXTU100x50-S1.0 Chiếc
52.000 vnđ

Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0

Cút nối chữ T thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0

3C-TTU100x50-S1.0 Chiếc
62.400 vnđ

Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0

Cút nối chữ X thang cáp sơn tĩnh điện dày 1.0

3C-XTU100x50-S1.0 Chiếc
78.000 vnđ

Hiển thị 1 - 12 trong tổng số 78 sản phẩm

mục trên 1 trang
Trang:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7

Sắp xếp theo chiều tăng dần
Hà Nội : 043.7728575    18 Trần Thái Tông : 043.7689145    Sài Gòn : 08.62922102     Đà Nẵng : 0511.3671166    Nghệ An : 038.3838083    Nhà máy : 043.3597518